|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
25/12/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
408 ครั้ง
เรื่อง การอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเตรียมผลงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561" webmaster

 
การอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเตรียมผลงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561"

                    ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเตรียมผลงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561" เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โครงการนี้จัดโดยงานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อบรมให้กับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 141 คน ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ 18 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 42 คน คณะวิทยาการจัดการ 21 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 คน วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 17 คน

                    มีวัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิไปใช้ในการสร้างผลงานทางวิชาการ และเพืื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.ทั้งฉบับเดิมและฉบับใหม่ รวมถึงข้อปฏิบัติและข้อเสนอแนะต่างๆในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นวิทยากร

ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 เวทีประเมินผลกระทบและการถอดบทเรียนจากชุดโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี 22/05/2561
0005 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 22/05/2561
0004 การประชุมกำหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ.ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 17/05/2561
0003 โครงการตรวจสุภาพประจำปี 2561 ให้กับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ 17/05/2561
0002 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาอบรมอาชีพผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ตามโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 16/05/2561
0001 โครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง 15/05/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th