|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
29/12/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
659 ครั้ง
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเพื่อขอรับทุน “อัญมณีศรีจอมบึง” ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเพื่อขอรับทุน “อัญมณีศรีจอมบึง” ปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1/1
.................................................................


                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อขอรับทุน “อัญมณีศรีจอมบึง” ประจำปีการศึกษา 2561 บัดนี้ การพิจารณาผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

                    ผู้ที่มีบัญชีรายชื่อแนบตามประกาศนี้ ให้ไปรายงานตัวในวันที่ 6– 7 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เอกสารการรายงานตัว
1. ใบรายงานตัวที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
5 .รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ติดในใบรายงานตัว) จำนวน 1 รูป
6. ค่ารายงานตัว จำนวน 1,300 บาท

ผู้ที่มีบัญชีรายชื่อแนบตามประกาศนี้ ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด

จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน “อัญมณีศรีจอมบึง”


รายชื่อ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 18/02/2562
0005 รายละเอียดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 18/02/2562
0004 กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 18/02/2562
0003 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ 13/02/2562
0002 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 08/02/2562
0001 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 05/02/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th