|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
04/12/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1615 ครั้ง
เรื่อง ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561
------------------------------


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี) ประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมเด่น/กีฬา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึงจะต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ดังนี้

1.คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
1.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
1.3 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับทุน

2.ประเภททุน
2.1 ประเภทเรียนดี
ก. ประเภทเรียนดี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 20 สาขาวิชาๆ ละ 2 ทุน รวม 40 ทุน
ข. ประเภทเรียนดี หลักสูตร 5 ปี จำนวน 20 ทุน
1) ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 (รวม 5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 3.50
2) มีความประพฤติดีและได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้ได้รับมอบหมาย

2.2 ประเภทกิจกรรมเด่น/กีฬา จำนวน 40 ทุน ทุกสาขาวิชา
2.2.1 เป็นผู้รับรางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ /อาเซียน อันดับที่ 1,2 และ 3 หรือชมเชยเท่านั้น โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา
2.2.2 เป็นผู้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติ อันดับที่ 1,2 และ 3 เท่านั้น โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา
2.2.3 เป็นผู้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับจังหวัดหรือภาค อันดับที่ 1,2 และ 3 เท่านั้น โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา
หมายเหตุ ให้ผู้สมัครขอรับทุนจัดทำแฟ้มสะสมผลงานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 ประกอบการพิจารณา

สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับทุน
1. ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
2. ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด
3. ผู้รับทุนสามารถกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ได้เฉพาะค่าครองชีพเท่านั้น


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


กำหนดการ


ใบสมัครทุน


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 4 22/03/2561
0005 จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 3 21/03/2561
0004 การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบ 2 การรับแบบโควตา 15/03/2561
0003 การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 09/03/2561
0002 กำหนดการสมัครสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 09/03/2561
0001 ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ๕ ฐานของ CNKI 07/03/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th