|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
คณะครุศาสตร์
02/02/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
403 ครั้ง
เรื่อง การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔ webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการเข้ารับฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดำเนินการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔ ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๒๖ อาคาร ๓ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร ๔ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๗ ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้กำหนดวันอบรมเพื่อพัฒนาไว้เรียบร้อยแล้วดังนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและมาตรฐานของการอบรม จึงขอประกาศให้ทราบว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรม จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร ได้จาก ที่นี่ และแนบหลักฐานไฟล์ pdf มายัง education_mcru@outlook.co.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
                    ๑.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
                    ๑.๒ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
                    ๑.๓ สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

๒. กรอกข้อมูลการสมัคร online ที่ https://goo.gl/forms/DhbBajBuPtd6U11b2

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซด์ http://www.mcru.ac.th/

๔. โอนเงินผ่านบัญชีของมหาวิทยาลัย ชื่อบัญชี “ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เงินจัดหารายได้และบริการวิชาการ ” ธนาคารกรุงไทย สาขาจอมบึง หมายเลขบัญชี ๗๔๔-๐-๐๔๐๑๑-๒ ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และส่งหลักฐานการโอนเงินให้มหาวิทยาลัยภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ผ่านช่องทาง e-mail : education_mcru@outlook.co.th โดยเขียน ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ โรงเรียน จังหวัด พร้อมหลักสูตรที่จะเข้าอบรมให้ชัดเจน (งดรับเงินลงทะเบียนในวันอบรม)

๕. ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ต่ำกว่า ๓๐ คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะงด การฝึกอบรม ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ นายประภาช วิวรรธมงคล ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๒-๒๙๑๖๒๕๓ e-mail : pachton@gmail.com


รายละเอียด


ใบสมัคร


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๒ (เพิ่มเติม) 14/02/2561
0005 รายชื่อผู้ตอบรับการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น 12 02/02/2561
0004 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning 09/01/2561
0003 การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๒ 04/01/2561
0002 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมผลงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ 19/12/2560
0001 การอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี 18/12/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th