|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคลและนิติการ
23/01/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
512 ครั้ง
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
----------------------------


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับโอน
                    ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา

๒. เงื่อนไขของตำแหน่ง
                    ๒.๑ ผู้ที่สมัครขอโอนปัจจุบันต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
                    ๒.๒ เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
                    ๒.๓ ส่วนราชการเจ้าสังกัดยินยอมให้โอน
                    ๒.๔ ไม่มีหนี้ทุนการศึกษาหรือภาระผูกพันกับหน่วยงานต้นสังกัด

๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
                    ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไปตามความในมาตรา ๗ (ก) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในมาตรา ๗ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
                    ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)
                    ๔.๑ แบบขอโอนที่กรอกข้อความสมบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด
                    ๔.๒ สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย และแสดงว่าได้รับการอนุมัติปริญญาจากสภาสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ก่อนหรือในวันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร และผลการเรียนรายวิชา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอก จำนวน ๑ ชุด
                    ๔.๓ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
                    ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๑ ฉบับ
                    ๔.๕ สำเนา ก.พ.๗ จำนวน ๑ ชุด (ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)
                    ๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
                    ๔.๗ หนังสือยินยอมให้โอนจากส่วนราชการต้นสังกัด จำนวน ๑ ฉบับ
                    ๔.๘ ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
                    ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ

๕. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
                    ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน รับใบสมัครด้วยตนเองและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ – ๒๖๑๗๙๐ - ๗ ต่อ ๑๑๑๓, ๑๑๓๑

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
                    มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ http://www.mcru.ac.th


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒) 18/02/2562
0005 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) 12/02/2562
0004 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) 12/02/2562
0003 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา 29/01/2562
0002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 22/01/2562
0001 ประกาศไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) 22/01/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th