|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
09/01/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
587 ครั้ง
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning webmaster

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning


                    ระหว่างวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    ขอเชิญผู้สนใจที่มีความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว ตามวันและเวลาข้างต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และขอความกรุณาแบบตอบรับกลับมายัง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกรุณาส่งแบบตอบรับ ทางโทรสาร หรือแจ้งโดยตรงที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร ไชยสิทธิ์ โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๐๕๓๒๑๙ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑


แบบตอบรับ


กำหนดการ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๓ 21/05/2561
0005 อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 25/04/2561
0004 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อดิจิทอลเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดราชบุรี 21/04/2561
0003 กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๓ 18/04/2561
0002 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 11/04/2561
0001 การสร้างและพัฒนาการทำธุรกิจสบู่สมุนไพรเชิงพาณิชย์(ก.) 20/03/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th