|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคลและนิติการ
01/02/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
510 ครั้ง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาประจำสนามฟุตบอล จำนวน ๑ อัตรา webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาประจำสนามฟุตบอล จำนวน ๑ อัตรา


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๑ อัตรา ประจำงานอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๑. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
๒. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงาน-อธิการบดี ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
๑. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
๒. สำเนาประกาศนียบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๑ รูป
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๖. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว เช่น สด.๘ หรือ สด.๔๓ หรือได้รับการยกเว้น จำนวน ๑ ฉบับ
๗. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ

๕. การยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือก รับและยื่นใบสมัครที่งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดีอาคารอำนวยการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้ต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร

๖. ค่าธรรมเนียมสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมคนละ ๕๐ บาท

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑และทาง http://www.mcru.ac.th

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์และภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพุทธชาด อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนสัมภาษณ์และภาคปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า ๖๐%

๑๐. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัย-ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๑๑. การรายงานตัว
ผู้สอบคัดเลือกได้ให้ไปรายงานตัว ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงาน-อธิการบดี ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๒. การทำสัญญา
๑. ทำสัญญาจ้างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒. เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒) 18/02/2562
0005 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) 12/02/2562
0004 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) 12/02/2562
0003 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา 29/01/2562
0002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 22/01/2562
0001 ประกาศไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) 22/01/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th