|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
12/09/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
636 ครั้ง
เรื่อง ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง
.................................................................


                    สืบเนื่องการจากประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา “อัญมณีศรีจอมบึง”ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 คณะกรรมการฯ มีมติให้ทุนการศึกษาในส่วนของโควตาประจำ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 21 ทุน โดยผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง จะต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ดังนี้

1.คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 เป็นนักศึกษาภาคปกติ
1.2 มีความประพฤติดี
1.3 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับทุน

2.ประเภททุน
2.1 ประเภทเรียนดี จำนวน 6 ทุน มอบหมายให้คณะพิจารณาคัดเลือกคณะละ 1 ทุน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
2) ต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2-5

2.2 ประเภทกิจกรรมเด่น/กีฬา จำนวน 15 ทุน ทุกสาขาวิชา โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็นผู้รับรางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ /อาเซียน อันดับที่ 1,2 และ 3 หรือชมเชยเท่านั้น โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา
2) เป็นผู้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติ อันดับที่ 1,2 และ 3 เท่านั้น โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา
3) เป็นผู้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับจังหวัดหรือภาค อันดับที่ 1,2 และ 3 เท่านั้น โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา
4) เป็นนักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี
5) ผลงานต้องเป็นการแข่งขันในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเท่านั้น
6) ให้ผู้สมัครขอรับทุนจัดทำแฟ้มผลงานจนถึงภาคเรียนที่ 2/2559 ประกอบการพิจารณา

3. สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับทุน
3.1 ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร โดยมีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
3.2 ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
3.3 ผู้ได้รับทุนสามารถกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เฉพาะค่าครองชีพเท่านั้น

4. วิธีการสมัครและการคัดเลือก
4.1 สมัครที่คณะต้นสังกัด
4.2 คณะส่งใบสมัครกลับมายังกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560
4.3 สัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช้องนาง ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
4.4 มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบผ่านทางคณะ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.mcru.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ใบสมัคร


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบ 2 การรับแบบโควตา 15/03/2561
0005 การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 09/03/2561
0004 กำหนดการสมัครสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 09/03/2561
0003 ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ๕ ฐานของ CNKI 07/03/2561
0002 ผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งจุดต่างๆภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ข้อมูลการเดินทาง และแนะนำสถานที่จอดรถ 05/03/2561
0001 ตารางรับชุดครุย และเข็มวิทยฐานะ ณ โรงยิม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 05/03/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th