|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
หน่วยจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
23/08/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
735 ครั้ง
เรื่อง ทุนการศึกษาของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
......................................................


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้กำหนดทุนการศึกษา จำนวน ๘ ทุน สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเพื่อให้การดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และความในข้อ ๑๒(๑๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมติคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาในโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษา
                    เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติผิดวินัย ซึ่งรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ในสาขาวิชา และนักศึกษาต้องมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ไม่เกิน ๒ ปีย้อนหลัง นับจากวันยื่นขอรับทุน (ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมหรือกลางเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นมา)

ข้อ ๒ การสมัครขอรับทุนการศึกษา
                    เขียนใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมแนบสำเนาหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ในเวลาราชการ) ณ หน่วยจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ข้อ ๓ เอกสารการสมัครขอรับทุนการศึกษา
                    (๑) ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยพร้อมติดรูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักศึกษา
                    (๒) หลักฐานหรือเอกสารที่แสดงการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ข้อ ๔ ผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นไปตามมติของคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๕ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษารายละ ๕,๐๐๐ บาท

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ รวมทั้งให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ และให้ถือเป็นที่สุด


รายละเอียดและใบสมัคร


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10/07/2561
0005 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีการรับตรงอิสระ 09/07/2561
0004 ห้องและสถานที่สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีการรับตรงอิสระ 04/07/2561
0003 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 ก.ค. – 11 ส.ค. 2561 29/06/2561
0002 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 25/06/2561
0001 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 20/06/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th