|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
หน่วยจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
23/08/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
335 ครั้ง
เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อพัฒนางานในโครงการจัดหารายได้ webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อพัฒนางานในโครงการจัดหารายได้
.....................


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้พัฒนางานโครงการจัดหารายได้ฯผ่านกระบวนการศึกษาวิจัย โดยให้จัดทำเป็นประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อพัฒนางานในโครงการจัดหารายได้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนงานวิจัยสถาบันจำนวน ๒ โครงการ รายละเอียด คุณสมบัติ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มีดังนี้

ข้อ ๑ ทุนอุดหนุนการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒ กำหนดให้ทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่
๒.๑ ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำ โครงการสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๒.๒ ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จอมพลพาเลซ

ข้อ ๓ ขอบเขตของการวิจัย มีดังนี้
๓.๑ ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำ โครงการสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ด้านค่าใช้จ่ายและด้านความคุ้มค่าในการลงทุนปรับระบบน้ำ ในระยะ ๕ ปี ศึกษาอย่างน้อยสามกรณี ได้แก่ ๑) ระบบน้ำใต้ดินของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน ๒) ระบบน้ำใต้ดินของมหาวิทยาลัย โดยปรับสภาพน้ำก่อนใช้ ๓) ระบบน้ำประปา
๓.๒ ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จอมพลพาเลซ ประเด็นการพัฒนาโครงการให้เกิดความยั่งยืน อย่างน้อยสองกรณี ได้แก่ ๑) การให้บุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการ (outsource) และ ๒) มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง

ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของทุน
๔.๑ เพื่อนาผลงานวิจัยที่ได้มาประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา โดยใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
๔.๒ เพื่อสนับสนุนให้มีการทำวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
๕.๑ เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๒ มีประสบการณ์การทำงานวิจัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง

ข้อ ๖ การขอรับทุน
ผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามคุณสมบัติในข้อ ๕ ต้องเสนอเค้าโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัย และเสนอหน่วยจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ข้อ ๗ การพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๘ ระยะเวลาในการทำวิจัย
กำหนดให้ผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นพร้อมนำส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายในระยะเวลา ๓ เดือนนับตั้งแต่ทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

ข้อ ๙ เงื่อนไขการส่งมอบผลงาน
นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๐ การติดต่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สามารถติดต่อขอรับแบบเสนอโครงการวิจัย ได้ที่ คุณมณีเนตร จันทรพงษ์ หรือดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการวิจัยได้ที่หน้าเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย และเสนอเค้าโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัย ภายในวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบ 2 การรับแบบโควตา 15/03/2561
0005 การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 09/03/2561
0004 กำหนดการสมัครสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 09/03/2561
0003 ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ๕ ฐานของ CNKI 07/03/2561
0002 ผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งจุดต่างๆภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ข้อมูลการเดินทาง และแนะนำสถานที่จอดรถ 05/03/2561
0001 ตารางรับชุดครุย และเข็มวิทยฐานะ ณ โรงยิม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 05/03/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th