|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักศิลปและวัฒนธรรม
01/12/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
386 ครั้ง
เรื่อง ผลการประกวดภาพวาดในงาน “น้อมรำลึกถึงพ่อ” webmaster

 
ประกาศสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการประกวดภาพวาดในงาน “น้อมรำลึกถึงพ่อ”
------------------------------------------------------------


ตามที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดงาน “น้อมรำลึกถึงพ่อ” เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และถือได้ว่าเป็น “วันพ่อแห่งชาติ และจัดกิจกรรมการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “พ่อหลวงในดวงใจ” หรือ “รัชกาลที่ ๙ กับพระราชกรณี มีผลการประกวดตัดสิน ดังนี้

๑. ระดับประถมศึกษา ได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงภูรี จิตต์กมลศักดิ์ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กชายอาผ่าย หงสา โรงเรียนวัดบ่อกรูด
ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กหญิงกนกกร แซ่ลี โรงเรียนประชานุเคราะห์ ๔๕ จ.กาญจนบุรี
ได้รับเงินรางวัล ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย เด็กชายภัทรวัฒน์ ราชเจริญ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ได้รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๒. ระดับมัธยมศึกษา ได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ เด็กชายบุญส่ง มาเทศ โรงเรียนประชานุเคราะห์ ๔๕ จ.กาญจนบุรี ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงกนกจันทร์ แซ่ลี โรงเรียนประชานุเคราะห์ ๔๕ จ.กาญจนบุรี ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กหญิงพิชชานันท์ ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย เด็กหญิงฐิติมา ญะกัณฐะ โรงเรียนประชานุเคราะห์ ๔๕ จ.กาญจนบุรี ได้รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. ระดับอุดมศึกษาศึกษา ได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายนฤเบศร์ ม่วงเดิม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง สาขาวิชาศิลปศึกษา ปี ๑ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายบุญมา เค็มบิง มรภ.หมู่บ้านจอมบึง สาขาวิชาศิลปศึกษา ปี ๕ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวบัวสาย ทองผาภูมิบวร มรภ.หมู่บ้านจอมบึง สาขาวิชาศิลปศึกษา ปี ๕ ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย นายจิรวัฒน์ เตชะพิบูลย์ทรัพย์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง สาขาวิชาศิลปศึกษา ปี ๕ ได้รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๔. ระดับบุคคลทั่วไป ได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ นายศิรวิทย์ บริบูรณ์
ได้รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายศิลป์ณภัทร กรธนสุขอรุณ
ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวน้ำดอกไม้ ถิ่นแสนไกล
ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย นายสมชาย พินิจทรัพย์
ได้รับเงินรางวัล๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10/07/2561
0005 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีการรับตรงอิสระ 09/07/2561
0004 ห้องและสถานที่สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีการรับตรงอิสระ 04/07/2561
0003 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 ก.ค. – 11 ส.ค. 2561 29/06/2561
0002 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 25/06/2561
0001 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 20/06/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th