|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคลและนิติการ
28/11/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
401 ครั้ง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 อัตรา webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ปฏิบัติงานประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก
๑.๑ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๙ อัตรา
อัตราค่าจ้าง
- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๖๙๐.- บาท และค่าครองชีพ ๑,๓๑๐.- บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๔๐๐.- บาท และค่าครองชีพ ๖๐๐.- บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐.- บาท
- อนุปริญญา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๘๔๐.- บาท
สวัสดิการที่ได้รับ
- ค่าดำเนินงาน กศ.พช. และอื่น ๆ
- ค่าประกันสังคม

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
- เพศชาย
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
- มีความเหมาะสมและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. (เฉพาะวันทำการ)

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
๑. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
๒. สำเนาประกาศนียบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๑ รูป
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์

๕. การยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือก รับและยื่นใบสมัครที่งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้ต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร

๖. ค่าธรรมเนียมสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมคนละ ๑๐๐ บาท

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และทาง http://www.mcru.ac.th

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่า ๖๐%

๑๐. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๑๑. การรายงานตัว
ผู้สอบคัดเลือกได้ให้ไปรายงานตัวและปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๒. การทำสัญญา
๑. ทำสัญญาจ้างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. ค่าค้ำประกันในการปฏิบัติงาน จำนวนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑) 17/10/2561
0005 รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 09/10/2561
0004 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑) 09/10/2561
0003 การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 22/09/2561
0002 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ สายวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา 19/09/2561
0001 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑) 19/09/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th