|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักศิลปและวัฒนธรรม
22/11/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
455 ครั้ง
เรื่อง การประกวดภาพวาด ในงาน “น้อมรำลึกถึงพ่อ” webmaster

 
ประกาศสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การประกวดภาพวาด ในงาน “น้อมรำลึกถึงพ่อ”
-------------------------


                    ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะจัดงาน “น้อมรำลึกถึงพ่อ” เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และถือได้ว่าเป็น “วันพ่อแห่งชาติ”

                    ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อพสก-นิกรชาวไทยอย่างนานัปการวันนี้จึงเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศสมควรที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่งทรงเปรียบเสมือน “พ่อ” ของปวงชนชาวไทย

                    สำนักศิลปะและวัฒนธรรมตระหนักถึงความสำคัญของวันดังกล่าวและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจึงขอร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการกำหนดจัดงาน “คิดถึงพ่อ” ขึ้น เพื่อเชิญชวนให้พสกนิกรชาวราชบุรีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จึงกำหนดจัดกิจกรรมการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “พ่อหลวงในดวงใจ” หรือ “รัชกาลที่ ๙ กับพระราชกรณียกิจ” เพื่อนำภาพวาดมาจัดแสดงนิทรรศการ “น้อมรำลึกถึงพ่อ” ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีรายละเอียดการประกวด ดังนี้

๑. ประเภทของการประกวด
๑.๑ ระดับประถมศึกษา
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษา
๑.๓ ระดับอุดมศึกษา
๑.๔ บุคคลทั่วไป

๒. ลักษณะของภาพวาดที่ส่งเข้าประกวด
๒.๑ ระดับประถมศึกษา กำหนดให้ใช้เทคนิค:สีไม้ สีชอก์ค ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕x๕๐ ซม.
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษา กำหนดให้ใช้เทคนิค:สีน้ำ สีโปสเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕x๕๐ ซม.
๒.๓ ระดับอุดมศึกษา กำหนดให้ใช้เทคนิคสีน้ำมัน สีอะคริลิค สีชอก์ค สื่อผสม ภาพพิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐x๖๐ ซม.
๒.๔ บุคคลทั่วไป สีน้ำมัน สีอะคริลิค สีชอก์ค สื่อผสม ภาพพิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐x๖๐ ซม.

หัวข้อในการประกวดภาพวาด คือ “พ่อหลวงในดวงใจ” หรือ “รัชกาลที่ ๙ กับ พระราชกรณียกิจ”

๓. ลักษณะของการจัดประกวด
๓.๑ การส่งภาพ ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้วาดภาพไว้ที่ด้านหลังภาพ
๓.๒ กำหนดส่งภาพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๓.๓ วันประกาศผลการตัดสิน วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๓.๔ สถานที่ส่งภาพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๕ การมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ เวทีลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๔. การจัดแสดง
จะจัดแสดงภาพวาดที่ชนะการประกวด ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๕. รางวัล
๕.๑ ระดับประถมศึกษา ได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๕.๒ ระดับมัธยมศึกษา ได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๕.๓ ระดับอุดมศึกษาศึกษา ได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๕.๔ ระดับอุดมบุคคลทั่วไป ได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๖. หมายเหตุ
ภาพทุกภาพเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะไม่คืนให้กับผู้ส่งเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุดที่จะอุทธรณ์มิได้ โดยพิจารณาถึงคุณค่าของงานศิลปะ


รายละเอียด


กำหนดการ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การแข่งขันกีฬา ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 49 17/10/2561
0005 ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 11/10/2561
0004 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 09/10/2561
0003 ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2561 02/10/2561
0002 ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 28/09/2561
0001 ฐานข้อมูลท้องถิ่นราชบุรี ประจำปี 2561 28/09/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th