|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
31/10/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
525 ครั้ง
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้ทางด้านการบริหารระบบสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน webmaster

  ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร : พัฒนาความรู้ทางด้านการบริหารระบบสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

วิทยากรโดย :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิฐอารัญ ปิติมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. นายทวี ศรีบุศย์ดี สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
3. นายอาทิตย์ ไชยชิต สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)

กำหนดการ


ใบสมัครลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1. นายทนงศักดิ์ ศาลยาชีวิน วัดด่านทับตะโก ราชบุรี
2. นายวรุณ คูหามณีโชติ มหาราช ๗ ราชบุรี
3. นายอธิวัฒน์ บัวงาม บ้านหนองวัวดำ ราชบุรี
4. นายสมไชย กระต่ายทอง วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ราชบุรี
5. นางวีณารัตน์ เกิดเสมอ โรตารี่ ๑ บ้านพุน้ำร้อน ราชบุรี
6. นายอัครพล ศูนย์กลาง บ้านหนองวัวดำ ราชบุรี
7. นายยรรยง สุขเอิบ สินแร่สยาม ราชบุรี
8. นายชาญชัย ล้ำเลิศหล้า กองทัพบกอุปภัมภ์ บูรณวิทยา ราชบุรี
9. นายเดชา มาลา - ราชบุรี
10. นายสมชาย สร้อยน้ำ เจี้ยไช้ ราชบุรี
11. นางกาญจนา ตันสมศักดิ์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี
12. นางสาวดวงกมล ณ นคร บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี
13. นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ราชบุรี
14. นางสาวรัตนา ศรีวิลัย อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
15. ยดาพร บุญทิน อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
16. นายบุรินทร์ รัตนศักดิ์ชัยชาญ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
17. นายชัยยันต์ ใจมุ่ง อนุบาลสวนผึ้ง ราชบุรี
18. นายสุรสิทธิ์ ละมูลเจริญ - ราชบุรี
19. นายอนพัทย์ นาควรรณโณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ราชบุรี
20. นายกำธร ศรีสงคราม วัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) ราชบุรี
21. นายฐิติวัสส์ ศรีชัย วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ราชบุรี
22. นางสาวธนิตา ลิขิต โสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี
23. นายวิชนาถ สถาพร โสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี
24. นายอาทิตย์ พะลี สวนผึ้งวิทยา ราชบุรี
25. นางสาวพรเพ็ญ อรรถสินธุ์เดชา บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) ราชบุรี
26. นายสมชาย ขวาไทย คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ ราชบุรี
27. นายประสาร สุวรรณฉวี คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ ราชบุรี
28. นางจารุณี อนันตริยกุล ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
29. นายธีรศานต์ ศิริพจนาวรรณ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
30. ปริญญา กิจนิตย์ชีว์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
31. เอกชัย เทียนน้อย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
32. นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
33. นายอุณหภูมิ ครุฑคำ ราชบุรีบริหารธุรกิจ ราชบุรี
34. นางภัทรภร โรจจิรชล อนุบาลสวนผึ้ง ราชบุรี
35. นายเอกลักษณ์ เขียนบัณฑิตย์ แคทรายวิทยา ราชบุรี
36. นางสาวศิศ์ลัลดา จินดามณี วัดหนองพันจันทร์ ราชบุรี
37. ดร.ณรงค์ พันธุ์คง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี
38. นายวิก รักถิ่น รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี
39. นางสาววรรษมน เมธีวิวัฒน์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
40. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สุภาพ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
41. นายอดิศร ภัคชลินท์ กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การพัฒนาข้าราชการครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11 25/08/2560
0005 โครงการพัฒนาฝึกปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างควบคุมเครื่องกลึง-CNC 03/07/2560
0004 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Office 365 เพื่อการปฏิบัติงานในองค์กร 28/06/2560
0003 โครงการจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 05/06/2560
0002 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus 05/06/2560
0001 โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่น 1 08/05/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th