|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักศิลปและวัฒนธรรม
24/10/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
592 ครั้ง
เรื่อง ประกวดร้องเพลงในงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ ๘ webmaster

 
ระเบียบการประกวดร้องเพลงในงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ ๘
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
-------------------------


๑. ประเภทของการประกวดและแข่งขัน
การประกวดมีทั้งหมด ๔ ประเภท ได้แก่
๑.๑ ระดับประถมศึกษา
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษา
๑.๓ ระดับอุดมศึกษา
๑.๔ ระดับบุคคลทั่วไป

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
๒.๑ ระดับประถมศึกษา
- ต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ -๖ ในสถานศึกษาจังหวัดราชบุรี
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษา
- ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ -๖ ในสถานศึกษาจังหวัดราชบุรี
๒.๓ ระดับอุดมศึกษา
- ต้องเป็นนักศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดราชบุรี
๒.๔ ระดับบุคคลทั่วไป
- ต้องเป็นประชาชนในจังหวัดราชบุรี

๓. ข้อกำหนดในการประกวด
๓.๑ ผู้สมัครทุกคนจะต้องเตรียมเพลงสำหรับการประกวด ๒ เพลง ๒ ประเภท ดังนี้
๓.๑.๑ เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑ เพลง
๓.๑.๒ เพลงลูกทุ่งตามถนัด ๑ เพลง
๓.๒ ผู้สมัครจะต้องส่งแผ่นซีดีดนตรี (Sound) ที่ใช้ประกอบการร้องเพื่อประกวด จะต้องไม่มีเสียงร้องและเสียงดนตรีบรรเลงทำนอง (Melody guide) หรือเสียงร้องอื่น (Chorus) แทรกเข้ามา โดยส่งแผ่นซีดีดนตรี (sound) ที่กรรมการฝ่ายเครื่องเสียงตามเวลาที่กำหนดไว้
๓.๓ หลังจากรายงานตัวและส่งแผ่นซีดีดนตรี (sound) แล้วจะไม่ให้เปลี่ยนเพลงที่ใช้ประกวด
๓.๔ การแต่งกาย : แต่งกายให้เหมะสมกับเพลง สุภาพ หรือไม่ขัดต่อประเพณีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงาม

๔. เกณฑ์การตัดสินและให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
การตัดสินจะพิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้
๔.๑ การใช้เสียง/น้ำเสียง หมายถึง การควบคุมและบังคับลมในการขับร้องดี มีการใช้เทคนิคการขับร้องอย่างครบถ้วน ถูกวิธี ตามลีลาและสำเนียงของเพลงแต่ละประเภท น้ำเสียงสดใสกังวาน มีพลังเสียง มีความกลมกลืนในการเอื้อนเสียง (๓๐ คะแนน)
๔.๒ ทำนอง หมายถึง ตรงคีย์ เพลงที่ร้องมีการร้องโน้ตที่ยากและร้องได้ดี ไม่มีเสียงแกว่งหรือเสียงเพี้ยน (๓๐ คะแนน)
๔.๓ เนื้อร้อง/อักขระ/ภาษา หมายถึง คำร้องถูกต้องครบถ้วน คำควบกล้ำถูกต้องตามสำเนียงภาษา (๒๐คะแนน)
๔.๔ จังหวะ หมายถึง ไม่ร้องคร่อมหรือหลงจังหวะ มีความมั่นใจในการเข้าจังหวะในวรรคตอนต่างๆ (๑๐ คะแนน)
๔.๕ บุคลิกภาพ หมายถึง การใช้อารมณ์ ลีลา ท่าทาง การปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม (๑๐ คะแนน)

คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้รางวัลที่ ๑ – ๔ โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อยดังนี้
- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้รับรางวัลที่ ๑
- ผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับ ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
- ผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
- ผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับ ๔ ได้รับรางวัลชมเชย
* คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด*

๕. สถานที่ เวลา และหลักฐานการรับสมัคร
๕.๑ สถานที่ประกวด บริเวณเวทีกลาง บริเวณหน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ-หมู่บ้านจอมบึง
๕.๒ กำหนดการประกวด
- วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จัดประกวดร้องเพลงระดับประถมศึกษา
- วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จัดประกวดร้องเพลงระดับมัธยมศึกษา
- วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จัดประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษา
- วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จัดประกวดร้องเพลงระดับบุคคลทั่วไป
- เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เริ่มลงทะเบียนและรายงานตัว
- เวลา ๑๘.๐๐ น. จัดการประกวดร้องเพลง
- เวลา ๒๑.๐๐ น. ประกาศผลและพิธีมอบรางวัล
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๕.๓ หลักฐานการรับสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
- ใบสมัครที่กรอกข้อมูล ครบถ้วนสมบูรณ์
๕.๔ การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถส่งหลักฐานการสมัคร ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนี้
- ด้วยตนเอง ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๔๖ หมู่ ๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๕๐
- ผ่านอีเมลล์ thiradasommanas@gmail.com
- ผ่านไลน์ ID ๐๘๗๗๐๗๗๕๒๕

๖. รางวัลการประกวด
๖.๑ รางวัลการประกวดร้องเพลงระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๖.๒ รางวัลการประกวดร้องเพลงระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๖.๓ รางวัลการประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๖.๔ รางวัลการประกวดร้องเพลงระดับบุคคลทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร


รายละเอียด

ใบสมัคร


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การแข่งขันกีฬา ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 49 17/10/2561
0005 ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 11/10/2561
0004 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 09/10/2561
0003 ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2561 02/10/2561
0002 ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 28/09/2561
0001 ฐานข้อมูลท้องถิ่นราชบุรี ประจำปี 2561 28/09/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th