|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวสอบราคา
- โดย -
งานบริหารพัสดุ
10/04/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
206 ครั้ง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการทอดตลาด webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการทอดตลาด
...................

                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ได้ประกาศการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๓๙ รายการ ณ ห้องประชุม พุทธชาติ ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ จึดขอยกเลิกการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการทอดตลาด ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำคันกั้นน้ำโรงเรือนเพาะชำ 22/08/2560
0005 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/08/2560
0004 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) 18/08/2560
0003 ยกเลิกประกาศครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิตฯ 17/08/2560
0002 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ 11/08/2560
0001 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ รายการ 10/08/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th