|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
19/04/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
279 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงพบสื่อมวลชนรับเทศกาลสงกรานต์ ยืนยันหลักสูตรสายครู webmaster

 
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงพบสื่อมวลชนรับเทศกาลสงกรานต์ ยืนยันหลักสูตรสายครู

                    เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหารพบปะสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรีในกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 1/2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พร้อมร่วมรดน้ำของพรผู้สื่อข่าวอาวุโสเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ในการประชุมกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชนคณะผู้บริหารได้แถลงข่าวและชี้แจงในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาชีพครูไม่ได้รับการรับรอง และการไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาที่จบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ส่งผลให้ไม่สามารถสมัครสอบบรรจุครูเป็นจำนวนมาก นั้น มหาวิทยาลัยขอชี้แจง ดังนี้

                    1. เรื่องการรับรองหลักสูตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีหลักสูตรทางด้านวิชาชีพครูที่มีนักศึกษาจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และมีการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งสิ้น 13 หลักสูตรทุกหลักสูตรได้ผ่านการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต(บัณฑิต)และได้รับการรับรองโดยมีการประกาศรับรองปริญญาเพื่อการประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาแล้วทุกหลักสูตร >> การรับรองหลักสูตร <<

                    2. เรื่องมีนักศึกษาจำนวนมากไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อใช้ในการสมัครสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 มาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้นักศึกษาสายวิชาชีพครูส่วนใหญ่จากจำนวนทั้งสิ้น 998 คนที่ได้รับการอนุมัติให้จบการศึกษาในวันที่ 10 มีนาคม และได้รับการอนุมัติให้ปริญญาในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถนำไปใช้ในการสมัครสอบบรรจุครู ในช่วงระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นที่เรียบร้อย อนึ่ง เนื่องจากการมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อส่วนบุคคลของนักศึกษาแต่ละคนลงในแบบฟอร์มใบคำร้องขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและหลักฐานแนบ ความซับซ้อนของกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบโดยคุรุสภา ขอยกเลิกข้อมูลที่ผิดพลาดและการปรับแก้ไขใหม่โดยมหาวิทยาลัยที่ต้องกระทำทั้งวิธีการออนไลน์และการส่งเป็นหนังสือประกอบกันในช่วงระหว่างปลายเดือนมีนาคม 2560 รวมทั้งการที่มีนักศึกษาวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวนมากทำการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูพร้อมๆ ในช่วงเวลาเดียวกันที่คุรุสภา เนื่องจากได้มีการกำหนดให้มีการรับสมัครสอบบรรจุครูของพื้นที่ต่างๆ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 ซึ่งค่อนข้างเร็วกว่าปีก่อนๆ ทั้งหมดทำให้มีนักศึกษาบางคนไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตัวจริงในช่วงการสมัคร แต่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการร่วมกับคุรุสภาให้นักศึกษาสามารถได้รับใบแสดงสถานะการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อใช้ในการสมัครได้ตามประกาศ ประกอบทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้การรับรองจากคุรุสภาและคณะกรรมการการอุดมศึกษา >> หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา <<

                    ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงยังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรคุรุศาสตรบัณฑิต ( 5 ปี) และหลักสูตร 4 ปี จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2560

ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 พิธีประดับเข็มคุรุสดุดี 12/03/2561
0005 พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2558-2559 06/03/2561
0004 ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 02/03/2561
0003 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 24/01/2561
0002 ทีมอาจารย์แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ชั้น ม. 6 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 25/12/2560
0001 การอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเตรียมผลงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561" 25/12/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th