|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
19/04/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
328 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงพบสื่อมวลชนรับเทศกาลสงกรานต์ ยืนยันหลักสูตรสายครู webmaster

 
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงพบสื่อมวลชนรับเทศกาลสงกรานต์ ยืนยันหลักสูตรสายครู

                    เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหารพบปะสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรีในกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 1/2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พร้อมร่วมรดน้ำของพรผู้สื่อข่าวอาวุโสเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ในการประชุมกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชนคณะผู้บริหารได้แถลงข่าวและชี้แจงในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาชีพครูไม่ได้รับการรับรอง และการไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาที่จบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ส่งผลให้ไม่สามารถสมัครสอบบรรจุครูเป็นจำนวนมาก นั้น มหาวิทยาลัยขอชี้แจง ดังนี้

                    1. เรื่องการรับรองหลักสูตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีหลักสูตรทางด้านวิชาชีพครูที่มีนักศึกษาจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และมีการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งสิ้น 13 หลักสูตรทุกหลักสูตรได้ผ่านการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต(บัณฑิต)และได้รับการรับรองโดยมีการประกาศรับรองปริญญาเพื่อการประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาแล้วทุกหลักสูตร >> การรับรองหลักสูตร <<

                    2. เรื่องมีนักศึกษาจำนวนมากไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อใช้ในการสมัครสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 มาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้นักศึกษาสายวิชาชีพครูส่วนใหญ่จากจำนวนทั้งสิ้น 998 คนที่ได้รับการอนุมัติให้จบการศึกษาในวันที่ 10 มีนาคม และได้รับการอนุมัติให้ปริญญาในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถนำไปใช้ในการสมัครสอบบรรจุครู ในช่วงระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นที่เรียบร้อย อนึ่ง เนื่องจากการมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อส่วนบุคคลของนักศึกษาแต่ละคนลงในแบบฟอร์มใบคำร้องขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและหลักฐานแนบ ความซับซ้อนของกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบโดยคุรุสภา ขอยกเลิกข้อมูลที่ผิดพลาดและการปรับแก้ไขใหม่โดยมหาวิทยาลัยที่ต้องกระทำทั้งวิธีการออนไลน์และการส่งเป็นหนังสือประกอบกันในช่วงระหว่างปลายเดือนมีนาคม 2560 รวมทั้งการที่มีนักศึกษาวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวนมากทำการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูพร้อมๆ ในช่วงเวลาเดียวกันที่คุรุสภา เนื่องจากได้มีการกำหนดให้มีการรับสมัครสอบบรรจุครูของพื้นที่ต่างๆ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 ซึ่งค่อนข้างเร็วกว่าปีก่อนๆ ทั้งหมดทำให้มีนักศึกษาบางคนไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตัวจริงในช่วงการสมัคร แต่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการร่วมกับคุรุสภาให้นักศึกษาสามารถได้รับใบแสดงสถานะการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อใช้ในการสมัครได้ตามประกาศ ประกอบทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้การรับรองจากคุรุสภาและคณะกรรมการการอุดมศึกษา >> หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา <<

                    ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงยังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรคุรุศาสตรบัณฑิต ( 5 ปี) และหลักสูตร 4 ปี จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2560

ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 เวทีประเมินผลกระทบและการถอดบทเรียนจากชุดโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี 22/05/2561
0005 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 22/05/2561
0004 การประชุมกำหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ.ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 17/05/2561
0003 โครงการตรวจสุภาพประจำปี 2561 ให้กับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ 17/05/2561
0002 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาอบรมอาชีพผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ตามโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 16/05/2561
0001 โครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง 15/05/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th