|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
งานบริหารบุคคลและนิติการ
04/04/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
831 ครั้ง
เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ webmaster

 
ประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย


                    ขอเรียนเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามรายชื่อในคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๐๕๗๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์

ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน พ.ศ. 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    สอบถามรายละเอียด งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เบอร์โทรศัพท์สายใน 1235


กำหนดการ


รายชื่อ


แบบการแจ้งเหตุผลความจำเป็นกรณีที่ไม่สามารถเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การสร้างและพัฒนาการทำธุรกิจสบู่สมุนไพรเชิงพาณิชย์(ก.) 20/03/2561
0005 ประกาศรายชื่อ ตารางการอบรม ใบกิจกรรม และแบบทะเบียนประวัติ ผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที 10/03/2561
0004 ยกเลิกการจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๔ 06/03/2561
0003 กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๒ (เพิ่มเติม) 14/02/2561
0002 รายชื่อผู้ตอบรับการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น 12 02/02/2561
0001 การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔ 02/02/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th