|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
งานบริหารบุคคลและนิติการ
04/04/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
149 ครั้ง
เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ webmaster

 
ประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย


                    ขอเรียนเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามรายชื่อในคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๐๕๗๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์

ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน พ.ศ. 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    สอบถามรายละเอียด งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เบอร์โทรศัพท์สายใน 1235


กำหนดการ


รายชื่อ


แบบการแจ้งเหตุผลความจำเป็นกรณีที่ไม่สามารถเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ๘ ชาติพันธุ์ราชบุรี 14/03/2560
0005 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 13/03/2560
0004 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 09/03/2560
0003 อบรมเชิงปฏิบัติการข้อกำหนดและการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 01/03/2560
0002 โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับครู 01/03/2560
0001 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ 25/01/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th