|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
งานบริหารบุคคลและนิติการ
04/04/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
893 ครั้ง
เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ webmaster

 
ประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย


                    ขอเรียนเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามรายชื่อในคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๐๕๗๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์

ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน พ.ศ. 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    สอบถามรายละเอียด งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เบอร์โทรศัพท์สายใน 1235


กำหนดการ


รายชื่อ


แบบการแจ้งเหตุผลความจำเป็นกรณีที่ไม่สามารถเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018) 13/07/2561
0005 การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานระบบนิวแมติกส์ 02/07/2561
0004 การอบรม Simulation CAI Short Course 27/06/2561
0003 กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น 13 13/06/2561
0002 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (การสร้างสื่อ 3 มิติ) 05/06/2561
0001 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๓ 01/06/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th