|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
10/08/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
72 ครั้ง
เรื่อง นักศึกษาแพทย์แผนไทยคว้ารางวัล งานมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4 webmaster

 
นักศึกษาแพทย์แผนไทยคว้ารางวัล งานมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4

                    คณะอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนำนักศึกษาร่วม งานมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 1-4สิงหาคม2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการทางด้านการแพทย์แผนไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่ออนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย และพิธีลงนามความร่วมมือสโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยโดยนายกสโมสรนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่าง 1) สโมสรนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2) สโมสรนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3) สโมสรนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ 4) สโมสรนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                    ซึ่งผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ด้านเภสัชกรรมไทย น.ส.ดาราธาร แดงสงวนสุข นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 4 นายทศพร กาบแก้ว นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านเวชกรรมไทย น.ส.กรรณิศา อนุสิน นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 4 น.ส.ปิยวรรณ รามภาพ นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านการนวดไทย นายจิรวัฒน์ คณาภิบาล นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 4 น.ส.อัครมณี พฤกษา นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้านเวชกรรมไทย น.ส.กรรณิศา อนุสิน นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 น.ส.ปิยวรรณ รามภาพ นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พื้นฐานวิชาชีพกฎหมายและกายวิภาคศาสตร์ น.ส.สุนันทา ตาสว่าง นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 4 น.ส.ศิวาพัชญ์ จิรโชติเกศกุล นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มวยไทย ศึก 12 สิงหา เทิดไท้องค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติวันแม่ 16/08/2560
0005 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปี 2560 24/07/2560
0004 โครงการบริการวิชาการ รู้ทันสื่อออนไลน์เพื่อลูกหลานอย่างสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 22/06/2560
0003 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน 22/06/2560
0002 เขาประทับช้างเทรล 2017ชมสวนมวลไม้ในวรรณ ปีที่ 29 22/06/2560
0001 พิธีไหว้ครู ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2560 12/06/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th