|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
10/08/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
185 ครั้ง
เรื่อง นักศึกษาแพทย์แผนไทยคว้ารางวัล งานมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4 webmaster

 
นักศึกษาแพทย์แผนไทยคว้ารางวัล งานมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4

                    คณะอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนำนักศึกษาร่วม งานมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 1-4สิงหาคม2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการทางด้านการแพทย์แผนไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่ออนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย และพิธีลงนามความร่วมมือสโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยโดยนายกสโมสรนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่าง 1) สโมสรนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2) สโมสรนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3) สโมสรนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ 4) สโมสรนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                    ซึ่งผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ด้านเภสัชกรรมไทย น.ส.ดาราธาร แดงสงวนสุข นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 4 นายทศพร กาบแก้ว นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านเวชกรรมไทย น.ส.กรรณิศา อนุสิน นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 4 น.ส.ปิยวรรณ รามภาพ นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านการนวดไทย นายจิรวัฒน์ คณาภิบาล นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 4 น.ส.อัครมณี พฤกษา นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้านเวชกรรมไทย น.ส.กรรณิศา อนุสิน นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 น.ส.ปิยวรรณ รามภาพ นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พื้นฐานวิชาชีพกฎหมายและกายวิภาคศาสตร์ น.ส.สุนันทา ตาสว่าง นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 4 น.ส.ศิวาพัชญ์ จิรโชติเกศกุล นักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ทีมอาจารย์แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ชั้น ม. 6 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 25/12/2560
0005 การอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเตรียมผลงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561" 25/12/2560
0004 การประชุมโหนดภาคกลาง - ภาคตะวันตก โครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน 25/12/2560
0003 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ของ สมศ.รอบ 4 25/12/2560
0002 ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2560 14/12/2560
0001 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการวิพากษ์รายงานผลการวิจัยภายใต้แผนงานการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี 07/12/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th