|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18/07/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
492 ครั้ง
เรื่อง ขอเชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) webmaster

 
ขอเชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)


                    ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) ซึ่งเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

                    ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิสก์ World eBook Library (WEL) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๔ เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) มีหนังสือประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมทุกสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ ฯลฯ

                    โดยเข้าใช้งานได้ที่ URL : http://Community.eBookLibrary.org/?AffiliateKey=WEL-MuChBuRuUnJu

                    Access Code : WEL-MuChBuRaUnJu


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 4 22/03/2561
0005 จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 3 21/03/2561
0004 การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบ 2 การรับแบบโควตา 15/03/2561
0003 การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 09/03/2561
0002 กำหนดการสมัครสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 09/03/2561
0001 ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ๕ ฐานของ CNKI 07/03/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th