|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
24/07/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
393 ครั้ง
เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปี 2560 webmaster

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปี 2560

                    มรภ.หมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปี 2560 วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธาน พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมในพิธี ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ ซึ่งในกิจกรรม นักศึกษาใหม่ได้กล่าวคำปฏิญาณตนและร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ เกิดความรักความสามัคคี และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความภาคภูมิใจในสถาบัน และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับการชี้แจงระบบการเรียนการสอนการปรับตัวเข้าสู่สถานศึกษา และระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

                    ทั้งนี้ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560จะมีการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่และการทำบัตรประจำตัวของนักศึกษา และวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษาจัดอัญเชิญตราพระราชลัญจกรพระราชทานประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนมอบตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ทีมอาจารย์แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ชั้น ม. 6 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 25/12/2560
0005 การอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเตรียมผลงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561" 25/12/2560
0004 การประชุมโหนดภาคกลาง - ภาคตะวันตก โครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน 25/12/2560
0003 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ของ สมศ.รอบ 4 25/12/2560
0002 ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2560 14/12/2560
0001 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการวิพากษ์รายงานผลการวิจัยภายใต้แผนงานการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี 07/12/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th