|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
12/06/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
156 ครั้ง
เรื่อง องคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านตะโกล่าง webmaster

 
องคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านตะโกล่าง

                    วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามโครงการกองทุนการศึกษา โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีนายฑรัท เหลืองสะอาด นายอำเภอสวนผึ้ง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้องคมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม กระบวนการสร้างความรู้ฝึกทักษะตามหลักวิชาการ ควบคู่คุณธรรมสู่ความพอเพียง และกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วม อาทิ จิตอาสาช่างตัดผมตัวน้อย ทำดีเพื่อพ่อสานต่องานที่พ่อทำ โครงการปลูกดาวเรืองเพื่อน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้นายเฉลียว เถื่อนเถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกล่างได้รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งโรงเรียนบ้านตะโกล่างได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุน การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อรับพระราชทานความช่วยเหลือและการพัฒนาด้านการศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงในคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม

                    ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย กล่าวว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดตั้ง กองทุนการศึกษาขึ้น ซึ่งโรงเรียนบ้านตะโกล่างก็ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ หลังจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีนักศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่นได้รับการบรรจุที่โรงเรียนดังกล่าว รวมถึงเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงใร่มกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพครูและส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการในการโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ทีมอาจารย์แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ชั้น ม. 6 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 25/12/2560
0005 การอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเตรียมผลงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561" 25/12/2560
0004 การประชุมโหนดภาคกลาง - ภาคตะวันตก โครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน 25/12/2560
0003 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ของ สมศ.รอบ 4 25/12/2560
0002 ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2560 14/12/2560
0001 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการวิพากษ์รายงานผลการวิจัยภายใต้แผนงานการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี 07/12/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th