|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคลและนิติการ
18/05/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
250 ครั้ง
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก


                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง รับสมัครกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

                    อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์การร้องทุกข์ และการแก้ไขคำสั่งลงโทษ พ.ศ.2556 คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกคือ

อาจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ

รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก


รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงคัดเลือก


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


กำหนดการ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) 26/09/2560
0005 ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 26/09/2560
0004 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) 19/09/2560
0003 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) 19/09/2560
0002 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ สายวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา และสายสนับสนุน จำนวน ๑ อัตรา 04/09/2560
0001 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 04/09/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th