|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคลและนิติการ
18/05/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
306 ครั้ง
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก


                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง รับสมัครกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

                    อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์การร้องทุกข์ และการแก้ไขคำสั่งลงโทษ พ.ศ.2556 คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกคือ

อาจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ

รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก


รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงคัดเลือก


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


กำหนดการ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ จำนวน ๓ อัตรา 21/05/2561
0005 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้แทนสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ก.ก.บ. มหาวิทยาลัย 21/05/2561
0004 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ อัตรา 15/05/2561
0003 รับสมัครคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย (ก.ก.บ. มหาวิทยาลัย) 15/05/2561
0002 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ จำนวน ๓ อัตรา 09/05/2561
0001 มาตรการในการป้องกันการรับสินบนในการสอบแข่งขันบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 02/05/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th