|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคลและนิติการ
04/07/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
521 ครั้ง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก
                    ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
                    ๑. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
                    ๒. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
                    ๓. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                    ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงาน-อธิการบดี ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
๑. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
๒. สำเนาประกาศนียบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๖. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว เช่น สด.๘ หรือ สด.๔๓ หรือได้รับการยกเว้น จำนวน ๑ ฉบับ
๗. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๘. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ

๕. การยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก
                    ผู้สมัครสอบคัดเลือก รับและยื่นใบสมัครที่งานบริหารงานบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้ต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร

๖. ค่าธรรมเนียมสอบคัดเลือก
                    ผู้สมัครสอบคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมคนละ ๑๐๐ บาท

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือก
                    มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และทาง http://www.mcru.ac.th

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
                    สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๙. เกณฑ์การตัดสิน
                    ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนสัมภาษณ์และภาคปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๖๐%

๑๐. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัย-ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๑๑. การรายงานตัว
                    ผู้สอบคัดเลือกได้ให้ไปรายงานตัว ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงาน-อธิการบดี ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๑๒. การทำสัญญา
                    ๑. ทำสัญญาจ้างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
                    ๒. เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา 17/07/2561
0005 รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง (ก.อ.ม.) 16/07/2561
0004 ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 10/07/2561
0003 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑) 04/07/2561
0002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑) 03/07/2561
0001 การดำเนินการคัดเลือกโดยการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย 02/07/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th