|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
02/03/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
644 ครั้ง
เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 2) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560 webmaster

 
ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 2)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560
.................................................................


ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการตามรายละเอียดในการรับสมัคร และหลักเกณฑ์ต่างๆดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2559 หรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาแล้ว (ไม่เกิน 1 ปี) ถ้าเกินกว่านี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน
1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
1.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในการศึกษา
1.4 มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี เป็นพิเศษโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

2. ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

3. สถานที่สอบถามข้อมูล
3.1 โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่
3.2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 โทรศัพท์ 032-261790-7 หรือ 06-2320-2600
3.3 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง www.mcru.ac.th หรือศูนย์การเรียนรู้ในเมือง www.facebook.com/mcruelc หรือ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ www.satitmcru.ac.th

4. วิธีการและรายละเอียดในการสมัคร
4.1 รับระเบียบการและใบสมัครได้ที่โรงเรียนสาธิตฯ หรือเปิดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ www.mcru.ac.th หรือศูนย์การเรียนรู้ในเมืองwww.facebook.com/mcruelc หรือ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ www.satitmcru.ac.th เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ใบสมัคร ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี เลขที่ 174 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 หรือ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พร้อมเงินค่าบริการสอบ จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

5. กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
5.1 นักเรียนที่สมัครสอบตามข้อ 4 จะต้องเข้าสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยนำบัตรประจำตัวเข้าสอบและบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบ
5.2 กำหนดการสอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 15.30 น.รายละเอียด


ใบสมัคร


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) ด้วยวิธีการรับตรงอิสระ 17/05/2561
0005 จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 5 11/05/2561
0004 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา 18/04/2561
0003 กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 09/04/2561
0002 กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 09/04/2561
0001 การสรรหานายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 05/04/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th