|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
02/03/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
413 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือภาคีเครือข่ายวิจัย จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 webmaster

 
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือภาคีเครือข่ายวิจัย จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 ชูประเด็นสร้างองค์ความรู้ สู่การท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน

                    เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปีการสถาปนาก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 “สร้างองค์ความรู้ สู่การท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” โดยผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิด ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวต้อนรับ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย

                    สำหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้คุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษเรื่อง การท่องเที่ยวไทย 4.0 กับการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

                    ในการนี้ ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณร่วมเปิดการจัดนิทรรศการ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ เรื่อง การท่องเที่ยวเชิงกีฬากับการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และนิทรรศการจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีผู้ประกอบการ จากนักศึกษา ศิษย์เก่าและเครือข่ายร่วมออกร้านในครั้งนี้ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 เวทีประเมินผลกระทบและการถอดบทเรียนจากชุดโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี 22/05/2561
0005 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 22/05/2561
0004 การประชุมกำหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ.ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 17/05/2561
0003 โครงการตรวจสุภาพประจำปี 2561 ให้กับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ 17/05/2561
0002 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาอบรมอาชีพผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ตามโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 16/05/2561
0001 โครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง 15/05/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th