|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
20/10/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
634 ครั้ง
เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ICT แบบ Active Learning for Thaiand 4.0 webmaster

 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ICT แบบ Active Learning for Thaiand 4.0

                    วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ICT แบบ Active Learning for Thaiand 4.0” และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องปฏิบัติการอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
                    ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองนโยบายในการจัดการศึกษา โรงเรียนในศตวรรษที่ 19 ครูในศตวรรษที่ 21 นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดขึ้น เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และทักษะสื่อการเรียนรู้ และนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนานักเรียน สร้างองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการเรียนรู้ต่อไป
ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง นำผลงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬา Sport Tourism เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Research Expo 2020 03/08/2563
0005 คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 31/07/2563
0004 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 29/07/2563
0003 หน่วยตรวจสอบภายในมรภ.หมู่บ้านจอมบึงขานรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดึงบุคลากรร่วมสัมมนาเทคนิควิธีปฎิบัติงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 24/07/2563
0002 นายกสภามหาวิทยาลัยสัญจรพบปะผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาการจัดการและบัณฑิตวิทยาลัยติดตามความคิบหน้าการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 24/07/2563
0001 สภามหาวิทยาลัยมรภ.หมู่บ้านจอมบึงมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารยผู้จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562 24/07/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th