|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
20/10/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
600 ครั้ง
เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ICT แบบ Active Learning for Thaiand 4.0 webmaster

 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ICT แบบ Active Learning for Thaiand 4.0

                    วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ICT แบบ Active Learning for Thaiand 4.0” และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องปฏิบัติการอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
                    ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองนโยบายในการจัดการศึกษา โรงเรียนในศตวรรษที่ 19 ครูในศตวรรษที่ 21 นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดขึ้น เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และทักษะสื่อการเรียนรู้ และนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนานักเรียน สร้างองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการเรียนรู้ต่อไป
ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เตรียมยกมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 02/06/2563
0005 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเกษตรและสหกรณ์จังหวัด KICK OFFเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ราชบุรี พร้อม 77 จังหวัด ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมพลิกโฉมเกษตรยุค 4.0 เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรรม 01/06/2563
0004 ครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 รุ่น 3 29/05/2563
0003 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์" 28/05/2563
0002 การอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MCRU MOOC ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ยุคโควิด 19 รุ่น 2 28/05/2563
0001 โครงการจัดการเรียนรู้แบบประสม หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป GE (การจัดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในห้องเรียน การประชุมทางไกลผ่านระบบ Internet และการเรียนเสริมแบบ Online)ในสถานการณโควิด 19 28/05/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th