menuHome

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
คำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
คำสั่งมอบหมายหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (1 กุมภาพันธ์ 2561 - 21 เมษายน 2562)
คำสั่งมอบหมายหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (22 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน)
กรอบแนวทาง วิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดหลักสูตรใหม่ ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตร
แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย
ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
แนวปฏิบัติการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ
แนวปฏิบัติการพัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนทุจริตของมหาวิทยาลัยฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม