หน้าแรกมหาวิทยาลัย
กิจกรรมมหาวิทยาลัย มีจำนวน 741 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0741 สาขาTCI มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับโล่รางวัล การเผยแพร่หลักสูตรผ่านTQR ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาTCI มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับโล่รางวัล การเผยแพร่หลักสูตรผ่านTQR ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 10/08/2562 149
0740 กิจกรรมลูกปลูกรักส่งถึงตักแม่ กิจกรรมลูกปลูกรักส่งถึงตักแม่ 09/08/2562 35
0739 โครงการหัดฟังและดูอย่างผู้รู้คิดในศตวรรษที่ 21 โครงการหัดฟังและดูอย่างผู้รู้คิดในศตวรรษที่ 21 09/08/2562 36
0738 คณะเทคโนโลนีอุตสาหกรรมเปิดบ้าน โชว์การพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ คณะที่ใช่สาขาที่ชอบ คณะเทคโนโลนีอุตสาหกรรมเปิดบ้าน โชว์การพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ คณะที่ใช่สาขาที่ชอบ 09/08/2562 26
0737 การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2563 - 2582) การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2563 - 2582) 01/08/2562 37
0736 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 01/08/2562 33
0735 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 01/08/2562 25
0734 โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี หล่อเทียนเข้าพรรษา โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี หล่อเทียนเข้าพรรษา 11/07/2562 116
0733 รายงานผลความก้าวหน้าระยะ 6เดือน โครงการวิจัยภายใต้แผนงานการบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิต รายงานผลความก้าวหน้าระยะ 6เดือน โครงการวิจัยภายใต้แผนงานการบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิต 01/07/2562 141
0732 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 20/06/2562 257
0731 ให้โอวาทและแนะนำแนวทางให้การทำงานกับผู้นำนักศึกษา ให้โอวาทและแนะนำแนวทางให้การทำงานกับผู้นำนักศึกษา 20/06/2562 146
0730 พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 11/06/2562 158
0729 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับการออกแบบเนื้อหาบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับการออกแบบเนื้อหาบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล 11/06/2562 155
0728 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 23/05/2562 121
0727 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2561 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2561 23/05/2562 97
0726 โครงการพัฒนาทักษะด้านกราฟิกและการตัดต่อวีดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โครงการพัฒนาทักษะด้านกราฟิกและการตัดต่อวีดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 23/05/2562 104
0725 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 22/05/2562 93
0724 คณะทำงานประชุมเตรียมงานโครงการเขาประทับช้างเทรล ปี2562 (ครั้งที่ 31) คณะทำงานประชุมเตรียมงานโครงการเขาประทับช้างเทรล ปี2562 (ครั้งที่ 31) 17/05/2562 97
0723 คณะทำงานจอมบึงมาราธอนประชุมวางแนวทางขับเคลื่อน การทำงานเตรียมยกระดับการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 35 ปี 2563 คณะทำงานจอมบึงมาราธอนประชุมวางแนวทางขับเคลื่อน การทำงานเตรียมยกระดับการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 35 ปี 2563 16/05/2562 381
0722 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือมทร.พระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสื่อสารดิจิทัล มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือมทร.พระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสื่อสารดิจิทัล 16/05/2562 82
0721 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและสัมนา ครั้งที่1/62 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและสัมนา ครั้งที่1/62 11/05/2562 138
0720 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทำแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย google forms โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทำแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย google forms 10/05/2562 121
0719 การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากคณาจารย์ประจำแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากคณาจารย์ประจำแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 10/05/2562 85
0718 มรมจ.จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มรมจ.จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 04/05/2562 136
0717 การเลือกตั้งล่วงหน้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากคณาจารย์ประจำแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ การเลือกตั้งล่วงหน้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากคณาจารย์ประจำแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 01/05/2562 126
0716 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมถอดบทเรียนและลงนามความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมถอดบทเรียนและลงนามความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 30/04/2562 133
0715 วิ่งเฉลิมพระเกียรติ “จอมบึงรวมใจภักดิ์ มินิมาราธอน” ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วิ่งเฉลิมพระเกียรติ “จอมบึงรวมใจภักดิ์ มินิมาราธอน” ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 29/04/2562 289
0714 ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 25/04/2562 419
0713 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 24/04/2562 140
0712 มรมจ.คว้าเหรียญรางวัลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในเวทีระดับโลก มรมจ.คว้าเหรียญรางวัลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในเวทีระดับโลก 20/04/2562 400
ทั้งหมด 25 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th