หน้าแรกมหาวิทยาลัย
กิจกรรมมหาวิทยาลัย มีจำนวน 992 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0992 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หมู่บ้านเล็กๆแต่โลกเห็น...เสียงสะท้อนจากศิษย์เก่าท่านหนึ่งกล่าวในวงเสวนาสายใยจอมบึง 20/10/2563 18
0991 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 38 แห่ง และนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 16/10/2563 30
0990 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบรรเลงดนตรีวงโยธวาทิต การขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพระราชนิพนธ์ 15/10/2563 33
0989 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 14/10/2563 32
0988 ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 8/2563 14/10/2563 19
0987 การมอบโล่และเกียรติบัตรให้หน่วยงานที่มีผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ตามนโยบายมหาวิทยาลัยยั่งยืน 09/10/2563 32
0986 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงสนองงานโครงการพระราชดำริ ระดมแผนแม่บทเดินหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โฟกัสพื้นที่อุทธยานธรรมชาติวิทยาสวนผึ้ง ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 08/10/2563 38
0985 การประกวดดาวเดือน(นักศึกษาต้นแบบ) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2563 08/10/2563 30
0984 พิธีไหว้ครูบวงสรวงนายขนมต้มและพิธีทำบุญครบรอบ15 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 07/10/2563 37
0983 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดอบรมการยกร่างคำของานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตามโครงการสถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยง 06/10/2563 22
0982 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือบริษัท เฟิร์สทแคนฟูด (ไทย)จำกัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตอบโจทย์สหกิจศึกษาเพื่อการมีงานทำ 06/10/2563 27
0981 โครงการสัมมนา ก้าวสู่โลกแห่งอาชีพ เสริมสร้างบุคลิกภาพ สำหรับการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน ฯ 02/10/2563 38
0980 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานทำบุญหอพักและเปิดป้าย หอพักคุรุวัฒนา 30/09/2563 45
0979 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 29/09/2563 46
0978 งานเกษียณอายุราชการ 2563 "ร้อยหัวใจไว้ด้วยกัน ทุกวันเวลา" 28/09/2563 75
0977 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษาเพ่อสร้างขวัญกำลังใจที่เสียสละในการมีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 25/09/2563 48
0976 พิธีมอบทุนคูปองอาหารกลางวัน ปันสุขสู่ความพอเพียง "อิ่มนี้เพื่อการศึกษา (MCRU Free Food ) 24/09/2563 37
0975 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ส่งบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่น 24/09/2563 32
0974 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดนิทรรศการกิจกรรม ARIT Green DIY ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 24/09/2563 33
0973 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษาการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 22/09/2563 35
0972 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับโล่ประกาศเกียรติคุณการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่ระดับ 3.69 คะแนน 22/09/2563 35
0971 คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา 21/09/2563 46
0970 นักศึกษาโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครู 21/09/2563 40
0969 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน (ดาว) (ชมจันทร์) ประจำปีการศึกษา 2563 21/09/2563 31
0968 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในประจำปีการศึกษา 2563 21/09/2563 27
0967 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมพิธีรับโล่ รางวัลพระราชทาน โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน” (Youth Standing Up for Human Rights) 21/09/2563 23
0966 สำนักงานก.พ.ประชุมซักซ้อมครู อาจารย์เตรียมจัดสอบวัดความรู้ทั่วไป ภาค ก.สนามสอบราชบุรี 21/09/2563 28
0965 โครงการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 21/09/2563 20
0964 ผู้นำนักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในหัวข้อ เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจ เพื่อสร้างอนาคตใหม่ ในยุค New Normal 21/09/2563 24
0963 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฎบัตรภาคีประดิษฐ์ประเทศไทย 15/09/2563 60
ทั้งหมด 34 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th