หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวอบรมสัมมนา มีจำนวน 249 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0249 โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่น 1 08/05/2560 324
0248 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ 04/04/2560 272
0247 โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ๘ ชาติพันธุ์ราชบุรี 14/03/2560 252
0246 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 13/03/2560 297
0245 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 09/03/2560 295
0244 อบรมเชิงปฏิบัติการข้อกำหนดและการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 01/03/2560 187
0243 โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับครู 01/03/2560 639
0242 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ 25/01/2560 398
0241 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ภารกิจและประเมินค่างาน 25/01/2560 344
0240 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานเป็นทีม 25/01/2560 345
0239 อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 23/01/2560 1039
0238 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับครู 16/01/2560 300
0237 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบออกแบบโครงสร้างอาคาร ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit Structure 06/01/2560 1015
0236 แผนปฏิบัติการดำเนินการตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 09/12/2559 220
0235 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและสร้างสื่อ Motion Graphic แบบเสมือนจริง (AR) 28/11/2559 524
0234 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี 25/11/2559 288
0233 โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 18/11/2559 1303
0232 การอบรมหลักสูตรการอบรมที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 17/11/2559 417
0231 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) สำหรับครู 15/11/2559 340
0230 โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ICT แบบ Active Based Learning for Thailand 4.0 04/10/2559 703
0229 โครงการอบรมต่อต้านคอรัปชั่น คนไทยไม่โกง 19/09/2559 319
0228 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 31/08/2559 352
0227 อบรมฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 26/08/2559 324
0226 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง พระคุณแม่ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 10/08/2559 588
0225 ร่าง หลักเกณฑ์การประเมินชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 07/06/2559 955
0224 กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๑๐ 21/04/2559 5360
0223 อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM : บูรณาการการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21 07/04/2559 1631
0222 อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สู่ e-SME ด้วย Lnwshop และ Facebook 05/04/2559 637
0221 โครงการสัมมนา"เทคโนโลยีกับครู ใครรู้กว่ากัน" 18/03/2559 865
0220 อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 14/03/2559 664
ทั้งหมด 9 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th