หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวการศึกษา มีจำนวน 742 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0562 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 08/03/2562 6819
0561 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 2) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2562 06/03/2562 582
0560 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน ประจำปีการศึกษา 2562 01/03/2562 640
0559 ประกาศผลการประกวดการแข่งขันตัดต่อคลิปวีดีทัศน์ จอมบึงสดุดี วันราชภัฏ 01/03/2562 282
0558 ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (สำรองรอบที่ 1) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2562 01/03/2562 383
0557 ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ อนาคตประเทศไทย 25/02/2562 377
0556 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 เข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 21/02/2562 1092
0555 เลื่อนการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม 20/02/2562 271
0554 การประกวดการตัดต่อคลิปวีดีทัศน์ จอมบึงสดุดี วันราชภัฏ 20/02/2562 483
0553 ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 18/02/2562 1038
0552 รายละเอียดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 18/02/2562 4848
0551 กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 18/02/2562 7902
0550 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 14/02/2562 439
0549 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ 13/02/2562 661
0548 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 08/02/2562 509
0547 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 05/02/2562 677
0546 กำหนดการรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ กองทุนฯ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2561 05/02/2562 718
0545 การนำเสนอผลงานวิชาการระดับคณะ จากนักศึกษชั้นปีที่ 4 และ 5 สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 04/02/2562 281
0544 ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 25/01/2562 1230
0543 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 24/01/2562 1520
0542 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 17/01/2562 513
0541 การปรับหลักสูตรครู เหลือ 4 ปี 14/01/2562 679
0540 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) 14/01/2562 1890
0539 กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 (รหัส 58-61) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 10/01/2562 552
0538 รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 09/01/2562 772
0537 แจ้งปัญหาระบบเครือข่าย เกิดความขัดข้อง 04/01/2562 530
0536 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28/12/2561 492
0535 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 27/12/2561 278
0534 ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 27/12/2561 282
0533 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 20/12/2561 1018
ทั้งหมด 25 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th