หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวการศึกษา มีจำนวน 742 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0682 แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร(Workfrom Home) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3 01/05/2563 379
0681 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 24/04/2563 143
0680 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดทำ "ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ" 24/04/2563 171
0679 การเทียบโอนการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 22/04/2563 142
0678 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (หลักสูตรออนไลน์) 21/04/2563 575
0677 ประกาศสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 17/04/2563 259
0676 การดำเนินงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 13/04/2563 301
0675 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 13/04/2563 3527
0674 แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร(Workfrom Home) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 10/04/2563 432
0673 รับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 10/04/2563 578
0672 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกาศเจตนารมณ์ จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 08/04/2563 744
0671 มาตรการ เฝ้าระวังและป้องกัน COVID-19 For MCRU 08/04/2563 287
0670 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 03/04/2563 1694
0669 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 02/04/2563 391
0668 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 01/04/2563 703
0667 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [รอบ 2] 01/04/2563 318
0666 ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติในดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน 27/03/2563 290
0665 แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร(Workfrom Home) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 26/03/2563 319
0664 แนวปฏิบัติในการดำเนินการสัมภาษณ์และรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ 26/03/2563 629
0663 อธิการบดีมรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ 25/03/2563 108
0662 การจองหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่1/2563 24/03/2563 246
0661 แนวปฏิบัติในการดำเนินการเรียนการสอน การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี 20/03/2563 300
0660 แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 19/03/2563 322
0659 แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 และยกเลิกแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 19/03/2563 192
0658 มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)สำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 18/03/2563 261
0657 มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ฉบับที่ 3 18/03/2563 348
0656 ทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน 40 ทุน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 17/03/2563 125
0655 บริการจองหนังสือผ่านระบบออนไลน์สำหรับอาจารย์และบุคลากร 17/03/2563 136
0654 มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ฉบับที่ 2 14/03/2563 274
0653 ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมส่งข้อเสนอโครงการจัดทำผลงานนวัตกรรมเพื่อการสนับสนุนการจัดทำชิ้นงานนวัตกรรมสู่เวทีการประกวดในระดับนานาชาติ 11/03/2563 153
ทั้งหมด 25 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th