คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง

นายเรืองชัย  เนตรปฐมพร
  ตำแหน่ง นายกสมาคม
  เบอร์โทร 089-9211230

พ.ต.นรินทร์  พิริยะเกษม
  ตำแหน่ง อุปนายกสมาคม(บริหาร)
  เบอร์โทร 081-7952870

ผศ.ทองแท่ง  ทองลิ่ม
  ตำแหน่ง อุปนายกสมาคม(วิชาการ)
  เบอร์โทร 089-8808118

นายพูนชัย  คทาวัชรกุล
  ตำแหน่ง นายทะเบียน
  เบอร์โทร 081-7361414

นายกิตติ  สถานสถิต
  ตำแหน่ง เหรัญญิก
  เบอร์โทร 081-8808523

นายวิริยะพันธ์  บุตรน้ำเพชร
  ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
  เบอร์โทร 081-9248434

นายประลอง  เทียนวงค์
  ตำแหน่ง ปฏิคม
  เบอร์โทร 089-9868901

นายธวัฒน์  โควินท์
  ตำแหน่ง เลขานุการ
  เบอร์โทร 081-9410304

นางนัทธมน  เจริญลาภทวี
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
  เบอร์โทร 089-0716073

ผศ.สุรางค์  มันยานนท์
  ตำแหน่ง กรรมการ
  เบอร์โทร 089-2606886

นางพิชญา  ประยูรเทพ
  ตำแหน่ง กรรมการ
  เบอร์โทร 081-8360765

ผศ.ประยูร  ยงค์อำนวย
  ตำแหน่ง กรรมการ
  เบอร์โทร 087-4087159

อาจารย์เมตตา  คงคากูล
  ตำแหน่ง กรรมการ
  เบอร์โทร -

ด.ต.บุญชู  เจริญลาภทวี
  ตำแหน่ง กรรมการ
  เบอร์โทร 081-7044008