menuHome
▸ ITA 2563
▸ ITA 2562
▸ ITA 2561
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
    ★  ข้อมูลพื้นฐาน
    ★  ข่าวประชาสัมพันธ์
    ★  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

- Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- Facebook กองนโยบายและแผน
ด้านการจัดการศึกษา
- Facebook กองพัฒนานักศึกษา
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
- Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน
    ★  แผนดำเนินงาน
    ★  การปฏิบัติงาน
    ★  การให้บริการ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ
    ★  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    ★  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ★  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
    ★  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    ★  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ด้านการบริการวิชาการ
- ผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านการบริการวิชาการ
ด้านการจัดการศึกษา
- ผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านกาารจัดการศึกษา
ด้านวิจัย
- ผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านวิจัย
ด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ภาพถ่ายการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
- ภาพถ่ายการจัดประชุมวิพากษ์กรอบแนวคิดในการพัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์กรอบแนวคิดในการพัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปรการแสดงเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
    ★  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    ★  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
    ★  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    ★  แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต

- ประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 (รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ ไตรมาสที่ 1)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 (รายงานผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน)
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ 3D ณ สิ้นไตรมาส 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2562)
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    ★  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

- มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ด้านการจัดการศึกษา
- แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดหลักสูตรใหม่ ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตร
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
- แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย
- ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
- แนวปฏิบัติการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ
ด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- แนวปฏิบัติการพัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน