menuHome
▸ ITA 2563
▸ ITA 2562
▸ ITA 2561
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
    ★  ข้อมูลพื้นฐาน
    ★  ข่าวประชาสัมพันธ์
    ★  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน
    ★  แผนดำเนินงาน
    ★  การปฏิบัติงาน

ด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-เอกสารการส่งผลการเรียน(เกรด)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-งานบริหารบุคคล
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ
แนวปฏิบัติการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน(สำหรับการควบคุมภายในหน่วยงาน)
แนวปฏิบัติการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แนวปฏิบัติการยืม-คืนพัสดุ พ.ศ.2563
คู่มือการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน-การส่งวารสารวิจัยออนไลน์
แบบฟอร์ม/คู่มือเกี่ยวกับงานวิจัย

    ★  การให้บริการ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ
    ★  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    ★  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ★  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
    ★  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    ★  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สายตรงอธิการบดี
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการหน่วยงาน กองนโยบายและแผน
ด้านการจัดการศึกษา
ระบบประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอน
Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2/2562
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
ถาม-ตอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ งานบริหารพัสดุ

การมีส่วนร่วมของเครือข่าย (รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2563)
ผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและรายงานการประเมินความพึงพอใจ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ และนักศึกษา (หน้า 117)
ผลการประเมินการสอนของอาจารย์จากนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2562
เข้าร่วมการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการน้ำเพื่อวางแผนการเสนอขอทุนวิจัย
ผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม /
คณะกรรมการวิพากษ์กรอบแนวคิดในการพัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน
กำหนดการการปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
แบบประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ
ประกาศ โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
    ★  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    ★  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
    ★  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    ★  แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563(รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน)
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการพัฒนาระบบบริหารฯ ไตรมาส 1
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการพัฒนาระบบบริหารฯ ไตรมาส 2
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ไตรมาส 1
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ไตรมาส 2
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    ★  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต