menuHome
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
    ★  ข้อมูลพื้นฐาน
    ★  ข่าวประชาสัมพันธ์
    ★  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน
    ★  แผนดำเนินงาน
    ★  การปฏิบัติงาน
    ★  การให้บริการ

ด้านการจัดการศึกษา
- มาตรฐานการให้บริการกระบวนการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา
- มาตรฐานการให้บริการกระบวนการขอใบรายงานผลการศึกษา
- มาตรฐานการให้บริการยืมสารสนเทศ
- มาตรฐานการให้บริการคืนสารสนเทศ
- มาตรฐานการให้บริการบริการตอบคำถามช่วยการค้นหา
- มาตรฐานการให้บริการฐานข้อมูล
- มาตรฐานการให้บริการยืม วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
- มาตรฐานการให้บริการคืน วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
- มาตรฐานการให้บริการระบบบริการสื่อโสตทัศน์ การยืมดีวีดี, วีซีดี, วีดิโอ
- มาตรฐานการให้บริการการยืมสื่อโสตทัศน์ (ยืมออกนอกสำนักวิทยบริการ)
- มาตรฐานการให้บริการการคืนสื่อโสตทัศน์
- มาตรฐานการให้บริการระบบการขอใช้ห้องประชุมร่มฉัตร / ห้องเรียนชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มาตรฐานการให้บริการระบบบริการตอบคำถามช่วยค้นคว้าหนังสือข้อมูลท้องถิ่น
- มาตรฐานการให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลท้องถิ่น
- มาตรฐานการให้บริการเข้าชมนิทรรศการข้อมูลท้องถิ่น
- มาตรฐานการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
- มาตรฐานการให้บริการการส่งวารสารวิจัยออนไลน์
- มาตรฐานการให้บริการแนะนำและสอนวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล
- มาตรฐานการให้บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
ด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- มาตรฐานการให้บริการยืม-คืน เครื่องแต่งกายการแสดงและวัสดุอุปกรณ์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการจัดการศึกษา
- E-Service
- ระบบรับสมัครนักศึกษา
- ระบบสารสนเทศนักศึกษา
- ระบบงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
- ระบบวารสารวิจัยออนไลน์
ด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ
    ★  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    ★  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ★  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การสรรหาและคัดเลือก
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การพัฒนาบุคลากร
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 2
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 3
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 4
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การประเมินสมรรถนะ
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การเลื่อนเงินเดือน
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การเลื่อนเงินเดือน ฉบับที่ 2
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย... 2561
- ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคคลกรของมหาวิทยาลัยฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
- ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุน พ.ศ. 2559
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ 2559
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2560
- ข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อบังคับกลุ่มออกทรัพย์มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557
- ประกาศกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินสามัญ พ.ศ. 2558
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การผลิตตำราหรือเอกสารประกอบการสอนคุณภาพ พ.ศ. 2559
- ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2553
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรบุคลากรเข้าอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2557
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบประกันสังคม พ.ศ. 2559
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2559
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าชดเชยการเลิกจ้าง พ.ศ. 2561

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
    ★  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    ★  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
    ★  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    ★  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
    ★  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    ★  แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    ★  มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ด้านการจัดการศึกษา
- แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดหลักสูตรใหม่ ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตร
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
- แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย
- ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
- แนวปฏิบัติการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ
ด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- แนวปฏิบัติการพัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- มาตรการป้องกันการรับสินบน

- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม