menuHome
EB1 (1)
EB1 (2)
EB2 (1)
EB2 (2)
EB3 (1)
EB3 (2)
EB3 (3)
EB3 (4)
EB4 (1)
EB4 (2)
EB4 (3)
EB5
EB6
EB7
EB8
EB9
EB10 (1)
EB10 (2)
EB11 (1)
EB11 (2)
EB12 (1)
EB12 (2)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : การเปิดเผยข้อมูล

EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
☑ มีการดำเนินการ
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1. คำสั่งมอบหมายหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
2.
☐ ไม่มีการดำเนินการ
เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1.
2.