menuHome
EB1 (1)
EB1 (2)
EB2 (1)
EB2 (2)
EB3 (1)
EB3 (2)
EB3 (3)
EB3 (4)
EB4 (1)
EB4 (2)
EB4 (3)
EB5
EB6
EB7
EB8
EB9
EB10 (1)
EB10 (2)
EB11 (1)
EB11 (2)
EB12 (1)
EB12 (2)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : การเปิดเผยข้อมูล

EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
☑ มีการดำเนินการ
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1. คำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
2. คำสั่งมอบหมายหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
3. กรอบแนวทาง วิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
☐ ไม่มีการดำเนินการ
เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1.
2.