หน้าแรกมหาวิทยาลัย    
 
 
 ตารางสรุปการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
 ตารางสรุปการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
 ตารางสรุปการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 ตารางสรุปการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 ตารางสรุปการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 ตารางสรุปการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 ตารางสรุปการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 ตารางสรุปการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
 
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550(รอบ 12 เดือน)
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551(รอบ 12 เดือน)
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552(รอบ 12 เดือน)
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553(รอบ 12 เดือน)


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th