menuHome
ประวัติมหาวิทยาลัย
เจตนารมณ์ของอธิการบดี
คำปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ มหาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ข้อมูลอาคารสถานที่
คุณลักษณะบัณฑิต
แผนที่การเดินทาง
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ช่องทางการร้องเรียน
ติดต่อเรา
สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการได้ทำหนังสือขอพระราชทาน “สัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏ” และแนบรูปแบบสัญลักษณ์ ทั้ง 41 สถาบัน และ 1 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ พร้อมคำอธิบายประกอบ เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2538 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏและสำนักงานสถาบันราชภัฏ ตามที่ขอพระราชทาน พระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538

สัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏเป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9 ตราที่ใช้เป็นพระประทับกำกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในต้นเอกสารสำคัญส่วนพระองค์ซึ่งไม่เกี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน เช่น ใบประกาศนียบัตรกำกับเหรียญรัตนาภรณ์ เป็นต้น พระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักร มีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักร มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชา นุภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณพระราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด

สีสัญลักษณ์ตราประจำมหาวิทยาลัยมี 5 สี มีความหมายดังนี้
  สีน้ำเงิน แทนค่า มหาวิทยาลัยพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม “ มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
  สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 41 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
  สีทอง แทนค่า ความรุ่งเรืองทางปัญญา
  สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 41 มหาวิทยาลัย
  สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


สีประจำมหาวิทยาลัย
  สีน้ำเงิน
  สีเขียว
  สีเหลือง
คติธรรมประจำถาบันมหาวิทยาลัย
สุกมมิโก กิตติมาวหาติ งานสุจริตมีเกียติทั้งนั้น

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย   ต้นราชพฤกษ์