menuHome
ประวัติมหาวิทยาลัย
เจตนารมณ์ของอธิการบดี
คำปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ มหาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ข้อมูลอาคารสถานที่
คุณลักษณะบัณฑิต
แผนที่การเดินทาง
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ช่องทางการร้องเรียน
ข้อมูลการติดต่อ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับชุมชนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่นำไปสู่วิถีชีวิตชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับระบบนิเวศและหลักศาสนธรรม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จะต้องร่วมกับชุมชน ในการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบประชาสังคม
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จะต้องสร้างความรู้ที่เป็นองค์รวมบนรากฐานของวัฒนธรรมชุมชนให้สอดคล้องระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ ให้บังเกิดจิตวิญญาณของการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้  บังเกิดมโนธรรมสำนึกที่ตระหนักในการเผชิญปัญหาอย่างรู้เท่าทันด้วยสันติวิธี
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะต้องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน มีทางเลือกอันหลากหลายและเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะต้องเป็นองค์กรประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติอย่างเป็นระบบทั้งในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะต้องผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูวิชาชีพสาขาอื่นๆ  ให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและมีจิตวิญญาณในวิชาชีพ  สามารถสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะต้องเป็นผู้นำทางความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจและความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถ ส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืนและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและดุลยภาพของระบบนิเวศในท้องถิ่น
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะต้องศึกษาวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะต้องจัดโครงสร้างและรูปแบบการปฏิบัติเพื่อความเสริมสร้างความสำนึกต่อความเสมอภาคของความเป็น มนุษย์ และให้มนุษย์มีศักยภาพสูงสุดในการสร้างสรรค์สรรพสิ่งทีดีงาม
   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเชื่อมั่นว่า  คำปณิธานดังกล่าวนี้จะเป็นเบ้าหลอมของการสร้างคุณภาพชีวิตที่เปี่ยมด้วยเสรีภาพ ความสุขและความเมตตา อันนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาคมไทย