menuHome
ประวัติมหาวิทยาลัย
เจตนารมณ์ของอธิการบดี
คำปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ มหาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ข้อมูลอาคารสถานที่
คุณลักษณะบัณฑิต
แผนที่การเดินทาง
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ช่องทางการร้องเรียน
ติดต่อเรา

               วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงของ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)

วิสัยทัศน์ (Vision)
  “เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ บนฐานของนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย ในปี พ.ศ. 2564”


พันธกิจ (Mission)
  “ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพครู และสืบสานโครงการพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
  - พัฒนาท้องถิ่น
   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
  - ผลิตและพัฒนาครู
   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
  - ยกระดับคุณภาพการศึกษา
   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
  - สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
  - พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย