menuHome
ประวัติมหาวิทยาลัย
เจตนารมณ์ของอธิการบดี
คำปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ มหาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ข้อมูลอาคารสถานที่
คุณลักษณะบัณฑิต
แผนที่การเดินทาง
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ช่องทางการร้องเรียน
ข้อมูลการติดต่อ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : สายตรงอธิการบดี
ติดต่อด้วยตนเอง : โดยผู้มารับบริการสามารถขอรับแบบบันทึกการแจ้งเรื่องร้องเรียนที่
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ไปรษณีย์ : โดยจ่าหน้าซองถึง หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบล จอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3272-0536-9 หรือ
งานวินัยและนิติการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1064-67
อีเมล์ : bueng@mcru.mail.go.th
อื่นๆ : เช่น ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนย์บริการประชาชน