menuHome
ประวัติมหาวิทยาลัย
เจตนารมณ์ของอธิการบดี
คำปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ มหาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ข้อมูลอาคารสถานที่
คุณลักษณะบัณฑิต
แผนที่การเดินทาง
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ช่องทางการร้องเรียน
ติดต่อเรา
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ดังนี้

1. สถานที่ตั้ง เลขที่ 46 หมู่3 ถนนราชบุรี – จอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
  ขนาดพื้นที่ 310 ไร่ แบ่งเป็น
 
1.1  พื้นที่อาคาร ประมาณ  71  ไร่
1.2  พื้นที่ฝึกทางพลศึกษา ประมาณ  30  ไร่
1.3  พื้นที่เกษตร ประมาณ  60  ไร่
1.4  พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ  40  ไร่
1.5  พื้นที่สระน้ำ ประมาณ  15  ไร่
1.6  พื้นที่หอพัก ประมาณ  20  ไร่
1.7  พื้นที่  ถนน  ลานจอดรถ  สวนป่า  ที่ว่าง ประมาณ  74  ไร่
2. สถานที่ตั้ง ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
  ขนาดพื้นที่ 98 ไร่
 
2.1 พื้นที่ทุ่งกระถิน 98 ไร่
3. สถานที่ตั้ง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
  ขนาดพื้นที่ 8 ไร่
 
3.1  พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง 8  ไร่
3.2  พื้นที่มูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี (ให้ทำประโยชน์) 15  ไร่
3.3  อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1.3  ไร่
3.4  อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย 1.2  ไร่
4. ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบเชิงเขา
5. สภาพสาธารณูปโภค
 
5.1  น้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค สมบูรณ์
- ปั๊มกรองน้ำขึ้นแท็งค์(Kwiw) 5 ตัว
- ปั๊มหอยโข่ง 15 ตัว
5.2  ไฟฟ้า สมบูรณ์
- หม้อแปลงใหญ่ 14 ตัว
5.3  โทรศัพท์ 504  เลขหมาย
- สายนอก 59 เลขหมาย
5.4  เคเบิ้ลทีวี 1  ระบบ
5.5  ระบบสายใยแก้วนำแสง 1  ระบบ
6. ข้อมูลบ้านพัก
 
6.1  บ้านพักอาจารย์ 106  หลัง
6.2  แฟลตอาจารย์ 1  หลัง
6.3  ห้องแถวคนงาน 1  หลัง  ( 15 ยูนิต )
7. ข้อมูลหอพักนักศึกษา
 
7.1  หอพัก ( คสล ) 7  หลัง
7.2  หอพัก ( ไม้ ) 5  หลัง
8. ข้อมูลโรงแรม
  8.1  อาคารจอมพล  ( ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปฏิบัติ )
9. ข้อมูลอาคารที่ใช้ในระบบการเรียนการสอน
 
9.1 อาคารเรียน (อาคาร 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11) 8  หลัง 
9.2  อาคารนาฏศิลป์ ( อาคาร 10 ) 1  หลัง
9.3  อาคารฝึกงาน  
  9.3.1  อาคารปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 1  หลัง
  9.3.2  อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3  หลัง
  9.3.3  อาคารเกษตร/โรงเรือน 4  หลัง
  9.3.4  English  House 1  หลัง ( 6 ยูนิต )
  9.3.5  อาคารศิลปะ 1  หลัง
  9.3.6  อาคารแปรรูปอาหาร 1  หลัง
9.4  อาคารสำนักงานบัณฑิตศึกษา ( อาคาร  6 ) 1  หลัง
9.5  อาคารอำนวยการ ( อาคาร 14 ) 1  หลัง
9.6  อาคารศิลปวัฒนธรรม 1  หลัง
9.7  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ( อาคาร 9 ) 1  หลัง
9.8  โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน 1  หลัง
9.9  อาคารวิทยบริการ  ( อาคาร  12 ) 1  หลัง
9.10  อาคารวิทยาลัยมวยไทย (  อาคาร  8  ) 1  หลัง
9.11  อาคารกองพัฒนานักศึกษา 1  หลัง
9.12  อาคารดนตรี 1  หลัง
9.13  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 1  หลัง
9.14  อาคารสมาคมศิษย์เก่า 1  หลัง
10. ข้อมูลสนามกีฬา
 
10.1  สนามฟุตบอล 2  สนาม
10.2  สนามบาสเกตบอล 2  สนาม
10.3  สนามตะกร้อ 2  สนาม
10.4  สนามเทนนิส 1  สนาม ( 2 คอร์ด)
10.5  สนามเปตอง 1  สนาม
10.6  โรงฝึกซ้อมมวย 1  หลัง
10.7  โรงฝึกยูโด 1  หลัง
10.8  โรงยิมเนเซียม 1  หลัง
10.9  สระว่ายน้ำมาตรฐาน  50  เมตร 1  สระ
10.10  สวนสุขภาพ 1  สวน
10.11  สนามวอลเลย์บอลชายหาด 1  สนาม
11. ข้อมูลอาคารสถานที่อื่น ๆ
 
11.1  โรงรถ 2  หลัง
11.2  อาคารประปา 1  หลัง ( 2 ยูนิต )
11.3  หอส่งน้ำสูง 2  หอ
11.4  หอประชุม / ห้องประชุม  3  หลัง
11.5  ศูนย์อาหาร 1  หลัง
11.6  อาคารร้านสวัสดิการ 1  หลัง
11.7  ศาลาไทย 1  หลัง
11.8  ศาลาที่พักผ่อนของนักศึกษา (ซุ้ม) 31  หลัง
11.9  สระน้ำ 5  สระ
11.10  ป้ายประกาศกลาง 12  ป้าย
11.11  ป้อมยาม 5  ป้อม
11.12  ฐานพระประจำมหาวิทยาลัย 1  ฐาน
11.13  ฐานพระพรหม 1  ฐาน
11.14  ฐานพระพิฆเนศ 1  ฐาน
11.15  อาคารสโมสรอาจารย์ 1  หลัง
11.16  สถานที่อยู่เวรยาม  ( ห้องนอนเวรอาจารย์,บุคลากร ) 2  หลัง
11.17  ป้ายชื่อมหาวิทยาลัย 1  ป้าย
11.18  งานอาคารสถานที่ 1  หลัง