การเผยแพร่รายงานด้าน บุคลากร นักศึกษา หลักสูตร การเงิน และภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 
ประจำปีการศึกษา 1/2554
  รายงานจำนวนบุคลากร
        รายงานเผยแพร่ที่ 1 รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน ปีการศึกษา 2554
        รายงานเผยแพร่ที่ 2 รายงานบุคลากรสายวิชาการ(มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษาปีการศึกษา 2554
        รายงานเผยแพร่ที่ 3 รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะและกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา 1/2554
  รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษา
       รายงานเผยแพร่ที่ 3 รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะและกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา 1/2554
       รายงานเผยแพร่ที่ 4 รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียน 1/2554 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา
       รายงานเผยแพร่ที่ 5 รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 1/2554 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา
  รายงานหลักสูตร
        รายงานเผยแพร่ที่ 5 รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 1/2554 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา
 
ประจำปีการศึกษา 2/2554
  รายงานจำนวนบุคลากร
        รายงานเผยแพร่ที่ 1 รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน ปีการศึกษา 2554
        รายงานเผยแพร่ที่ 2 รายงานบุคลากรสายวิชาการ(มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษาปีการศึกษา 2554
        รายงานเผยแพร่ที่ 3 รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะและกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา 2/2554
  รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษา
       รายงานเผยแพร่ที่ 3 รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะและกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา 2/2554
       รายงานเผยแพร่ที่ 4 รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียน 2/2554 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา
       รายงานเผยแพร่ที่ 5 รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 2/2554 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา
  รายงานหลักสูตร
        รายงานเผยแพร่ที่ 5 รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 2/2554 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา
  ด้านการเงิน
        รายงานเผยแพร่ที่ 6 ร้อยละของรายรับตามแหล่งเงินของสถาบันอุดมศึกษา
        รายงานเผยแพร่ที่ 7 ร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการของสถาบันอุดมศึกษา