|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
บัณฑิตวิทยาลัย
14/10/2554
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
3180 ครั้ง
เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔


        มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ระดับการศึกษา หลักสูตร และสาขาวิชา
ระดับปริญญาเอก
      ๑ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)
               สาขาวิชามวยไทยศึกษา
ระดับปริญญาโท
      ๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
               สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
      ๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
               สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
      ๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
               สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
      ๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
               สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

๒. สถานที่เปิดสอน
      ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และศูนย์ให้การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
      ๑ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๓. วิธีสอบคัดเลือก
      สอบสัมภาษณ์ หรือ การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

๔. กำหนดการรับใบสมัคร รับสมัคร สอบคัดเลือก รายงานตัว และเปิดภาคเรียน
      รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร               วันที่ บัดนี้ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
      สอบสัมภาษณ์                                   วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔
      ประกาศผล                                       วันที่ ๓๐-ตุลาคม ๒๕๕๔
      ปฐมนิเทศ รายงานตัว เปิดภาคเรียน                              วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๕. สถานที่รับใบสมัคร และรับสมัคร
      ๑. สมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร ๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)
      ๒. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร มายัง
         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
         ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๕๐
         (หมายเหตุ โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ใบสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 31/10/2558
0005 ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 28/10/2558
0004 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 22/10/2558
0003 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง 22/10/2558
0002 รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(ประเภทคณาจารย์ประจำ) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 14/10/2558
0001 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 06/10/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th