|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
กองการเจ้าหน้าที่
10/06/2554
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
2767 ครั้ง
เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษ webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษ
………………………………………


              ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ จำนวน 12 อัตรา ฉบับลงวันที่ 24  พฤษภาคม พ.ศ.2554  

             เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษก่อนกำหนดการตามประกาศฯ  
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

             ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมารายงานตัว ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่  13  มิถุนายน พ.ศ.
2554 เวลา 09.00 เป็นต้นไป  เพื่อทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

บัญชีแนบท้าย


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ (คณะวิทยาการจัดการ) 27/11/2558
0005 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 23/11/2558
0004 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 23/11/2558
0003 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 23/11/2558
0002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 23/11/2558
0001 รับสมัครกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว 14/11/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th