|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักงานส่งเสริมวิชาการ
18/03/2554
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
5442 ครั้ง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2554 webmaster

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2554

เงื่อนไข
              1. นักเรียนสามารถเลือกดูรายชื่อตามสาขาวิชาที่นักเรียนเลือกไว้ในอันดับ 1 ตามใบสมัคร
              2. ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ
              รายงานตัวรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 22 พฤษภาคม 2554
              โดยนำหลักฐานดังนี้มาประกอบการรายงานตัว
                            2.1 สำเนาวุฒิการศึกษา                               จำนวน 2 ฉบับ
                            2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน               จำนวน 1 ฉบับ
                            2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน                                จำนวน 1 ฉบับ
                            2.4 ค่ารายงานตัว                                       จำนวน 1,300 บาท
              มายื่น ณ สถานที่รับสมัครนักศึกษาได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.

              นักศึกษาที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้วให้มาปฐมนิเทศในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 24/03/2558
0005 ประกาศผลการคัดเลือกทุน "อัญมณีศรีจอมบึง" 2558 24/03/2558
0004 งานประเพณีมหาสงกรานต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 24/03/2558
0003 รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558 23/03/2558
0002 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 15/03/2558
0001 ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดพื้นที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ 16/03/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th