|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
webmaster
12/02/2553
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1031 ครั้ง
เรื่อง ประชุมอาจารย์ ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด webmaster

  ประชุมอาจารย์  ผศ.ดร.ชาญชัย         ยมดิษฐ์  อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด         การประชุมอาจารย์  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และอาจารย์พิเศษ  ครั้งที่  1 / 2553  ณ  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์  และในโอกาสนี้อธิการบดีได้มอบกระเช้าวันเกิดให้กับอาจารย์อีกด้วย

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการทำชุดการสอน e-learning 29/07/2557
0005 นักศึกษาเวียดนามจากมหาวิทยาลัยเว้มอบของที่ระลึกในโอกาสที่นักศึกษาเวียดนามจะเดินทางกลับประเทศ 25/07/2557
0004 การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนและประชุมข้าราชการ อาจารย์ และอาจารย์พิเศษสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 25/07/2557
0003 บรรยากาศการจัดอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย 24/07/2557
0002 มรมจ. ดึงเครือข่ายส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มทักษะเรียนรู้ อัตลักษณ์วัฒนธรรมภาษาพม่าเตรียมพร้อมรับประชาคมอาเซียน 23/07/2557
0001 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินค่างานในการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ 22/07/2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th