|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
23/03/2555
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
5273 ครั้ง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
.........................

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูผู้มีสิทธิ์เข้่ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นตำแหน่งวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ จำนวน ๔๒ ราย

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูผู้มีสิทธิ์เข้่ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๗๖ ราย แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้่ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๑ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๐๙ ราย แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้่ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๑ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๖ ราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้่ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๑ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๐ ราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้่ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๖๒ ราย แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้่ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๒ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้่ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๒ (เพิ่มเติม) จำนวน ๕ ราย

รายละเอียดการเข้ารับการพัฒนา มีดังนี้

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

รายชื่อ รุ่นที่ ๑

รายชื่อ รุ่นที่ ๑ (เพิ่มเติม)

รายชื่อ รุ่นที่ ๑ (เพิ่มเติม)   

รายชื่อ รุ่นที่ ๑ (เพิ่มเติม)   

รายชื่อ รุ่นที่ ๒

รายชื่อ รุ่นที่ ๒ (เพิ่มเติม)

รายชื่อ รุ่นที่ ๒ (เพิ่มเติม)   

การเตรียมการ
                  ผู้มีรายชื่อร่วมโครงการดังกล่าว จะต้องเตรียมการและดำเนินการดังต่อไปนี้
                  ๑. ข้าราชการครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษจ่ายค่าลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) สำหรับข้าราชการครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญจ่ายค่าลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยโอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย สำนักงานสาขาจอมบึง เลขที่บัญชี ๗๔๔-๐-๐๔๐๑๑-๒ ชื่อบัญชี "มรมจ.เงินจัดหารายได้และบริการวิชาการ" และนำหลักฐานการชำระเงินส่งโทรสาร (FAX) หมายเลข ๐๓๒-๒๖๑๐๗๘ ก่อนวันที่จะเข้าอบรม
                  ๒. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จัดทำกิจกรรมทางการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองล่วงหน้า ส่งให้วิทยากรประจำกลุ่มในวันปฐมนิเทศ รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ในเรื่องเทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ภาวะผู้นำทางวิชาการ ความเป็นครู การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดูใบกิจกรรมท้ายประกาศนี้

รุ่นที่ ๑
                  ๓. สถานที่ ข้าราชการครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จัดอบรมระหว่างวันที่ ๒-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และข้าราชการครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จัดอบรมระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

รุ่นที่ ๑ (เพิ่มเติม)
                  ๔. สถานที่ ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา จัดอบรมระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

                  ๕. รายงานตัวและลงทะเบียนในวันพุธ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ สถานที่อบรม


รุ่นที่ ๒
                  ๖. สถานที่ ข้าราชการครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จัดอบรมระหว่างวันที่ ๘-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
                  ๗. รายงานตัวและลงทะเบียนในวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ สถานที่อบรม


กำหนดการอบรม

ใบกิจกรรมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ใบกิจกรรมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ใบกิจกรรม

อาจารย์ผู้ติดต่อประสานงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช โทร. ๐๘๙-๐๖๒๑๔๖๙
                                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคม คาวีรัตน์ โทร. ๐๘๑-๘๘๐๗๗๖๕
                                                        นางสาวขัตติยา มีจันทร์ โทร. ๐๘๑-๗๓๖๔๓๘๕
สำรองที่พักได้ที่โรงแรมจอมพลพาเลซ

ห้องพักคู่               ๕๐๐/คืน
ห้อง ๓ เตียง           ๖๐๐/คืน
ห้อง ๕ เตียง           ๗๐๐/คืน

สนใจสำรองที่พักติดต่อ โทร. ๐๓๒-๓๖๒๐๘๗

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ตารางการนำเสนอ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 19/02/2558
0005 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อการคัดเลือกผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 26/01/2558
0004 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบเขียนแบบอาคารด้วยโปรแกรม Autodesk Revit 2015 29/12/2557
0003 โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 30/11/2557
0002 อบรมโครงการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 22/10/2557
0001 กำหนดการเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 04/10/2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th