กลับไปใช้เว็บไซต์เดิม
เว็บไซต์ภาษาจีน เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ เว็บไซต์ภาษาไทย
 
ระบบการจัดการสารสนเทศ (MIS)
งานสารบรรณ
สารสนเทศผู้บริหาร
สารสนเทศนักศึกษาสำหรับอาจารย์
สารสนเทศนักศึกษา
ระบบทะเบียนและวัดผล
 
วิธีการตรวจสอบผลการเรียน
บริการสถานที่จัดอบรม
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ครุสภา
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงไอซีที
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
ภารกิจวุฒิสภา
 
ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี
การบริหารความเสี่ยง
     รายงานสรุปผลการบริหาร
       ความเสี่ยง ปีพ.ศ. 2554

     รายงานสรุปผลการบริหาร
       ความเสี่ยง ปีพ.ศ. 2555

แบบฟอร์มบริการวิชาการ
      แบบเสนอโครงการบริการ
       วิชาการ 2555

      แบบเสนอโครงการบริการ
       วิชาการ 2556

      แบบเสนอโครงการบริการ
       วิชาการ 2557

      การรายงานผลการดำเนิน
        โครงการบริการวิชาการ

      แบบรายงานผลการดำเนินงาน
        โครงการบริการวิชาการ

      ถอดความรู้สู่สังคม ๒
      เวทีเสวนา แบ่งปันเทคนิค และ
        ประสบการณ์การสอน ครั้งที่ ๒

นักศึกษา
ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 
ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
บริหารงานบุคคล
แบบฟอร์ม Job description
แบบฟอร์มตัวชี้วัด (KPIs)
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับอาจารย์พิเศษ
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับพนักงานราชการ
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มสัญญาจ้างสำหรับลูกจ้างชั่วคราว
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาอุปสมบท
แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง
แบบแสดงข้อมูลภาระงานสอนประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน (คสก.1 และ คสก.2)
นโยบายและแผน
แบบฟอร์มครุภัณฑ์ 4 ปี 54-57
แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง 1 ปี
ข้อกำหนดการใช้งบพัฒนาบุคลากร : โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากร ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย(งบยุทธศาสตร์)
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา

 
สืบค้นข้อมูลห้องสมุดวิทยฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ABI/INFORM Complete
(1 พ.ย. 56 - 31 ต.ค. 57)
Academic Search Complete
(1 พ.ย. 56 - 31 ธ.ค. 57)
ACM Digital Library
(1 พ.ย. 56 - 31 ต.ค. 57)
American Chemical Society Journal (ACS)
(1 พ.ย. 56 - 31 ธ.ค. 57)
Computer & Applied Sciences Complete
(1 พ.ย. 56 - 31 ธ.ค. 57)
Education Research Complete
(1 พ.ย. 56 - 31 ธ.ค. 57)
H.W.Wilson
(1 พ.ย. 56 - 31 ธ.ค. 57)
iG Publishing
Journal of Visualized Experiments(JoVE)
museapp libraryforce(ค้นหารวม)
springerlink
(1 พ.ย. 56 - 31 ต.ค. 57)
Thai Lis
Thai National Research Respository
Web of Science
(1 พ.ย. 56 - 31 ต.ค. 57)
ProQuest Education Journals
(1 พ.ย. 56 - 31 ต.ค. 57)
Charting Thailand's Economy Plus
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 
e-book Mc Graw-Hill
(1 เม.ย. 57 - 15 มิ.ย. 57)
 
 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ส.ม.ศ.)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
CHE QA Online
แบบฟอร์มบทปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ปี 55
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานและฟังบรรยาย “ทิศทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21”
ณ มหาวิทยาลัย Sangji ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 14-18 เมษายน 2557 (21/04/2557)
 
ภาพโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2557 (09/04/2557)
 
ภาพประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2557
ภาพประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 11 มีนาคม 2557 (25/03/2557)
 
 • หัวข้อ อ่าน
  ประกาศงดการเรียนการสอน และเลื่อนวันสอบปลายภาคเรียนที่ 3/2556 33
  ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดสร้างเหรียญพระประจำมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี 87
  วันสงกรานต์ สานใจ ครั้งที่ ๒ 80
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.)ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 2021
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเพื่อขอรับทุน “อัญมณีศรีจอมบึง” รอบ 2.... 301
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสาขาครุศาสตร์(ค.บ.)และห้องสอบ(รายชื่อเรียงตามตัวอักษร) 1007
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเพื่อขอรับทุน “อัญมณีศรีจอมบึง” ปีการ.... 260
  ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษ.... 740
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียนที่ได้ไปทำงานที่บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ปทุมธานี 106